Rewrite letters from the image.
 
 
10 let AquaFedu – Cíle udržitelného rozvoje 2015–2030: příležitost pro AquaFed a jeho členy

Agendu pro udržitelný rozvoj 2030‘ by mělo ratifikovat Valné shromáždění OSN na zvláštním sumitu, který proběhne od 25. do 27. září v New Yorku. 

Seminář AquaFedu se stal příležitostí pro setkání zástupců veřejného a soukromého sektoru, jakož i veřejnosti z Afriky, Severní a Latinské Ameriky a celé Evropy.


Prezident AquaFedu Mamadou Dia určil směr jednání, když prohlásil: „Cíle udržitelného rozvoje v oblasti vody a kanalizace mohou být dosaženy do roku 2030 jen v případě, že mezi různými zainteresovanými skupinami bude existovat dokonalá synergie a všichni budou společně pracovat na zlepšení přístupu k vodě a kanalizaci pro lidi na celém světě.“Výstupem z čilé diskuse mezi odborníky a dalšími účastníky byla důrazná sdělení o možnostech vzniku efektivních partnerství, jež by v budoucnosti přispěla k udržitelnosti společností. Diskuse se týkala různých oblastí včetně:

• nutnosti zohlednit odlišné role spotřebitelů, vlád, veřejnosti a profesionálních provozovatelů a koordinovat kroky těchto aktérů s cílem zajistit pitnou vodu pro všechny takovými způsoby, které překonají hlavní překážky;

• požadavku zavést pravidla pro zajištění transparentnosti, sledování a otevřené výměny informací v systémech dobrého hospodaření s vodou;

• uznání, že přístup k vodě a kanalizaci je jádrem udržitelného rozvoje, takže je nezbytné zapojit všechny zainteresované skupiny: ženy a muže v terénu, vlády, veřejný i soukromý sektor;
• příležitostí, které je třeba využít, abychom rozpoznali a zužitkovali talent žen (tj. poloviny obyvatel planety) ve všech aspektech vodohospodářských činností;

• potřeby, aby byla známa skutečná hodnota vody a aby byly uplatňovány reálné přístupy k ekonomice vodního hospodářství, jež tvoří základní prvek financování vodohospodářských služeb;

• požadavku na uznání a uplatňování integrovaného přístupu k plánování a řízení přínosů a rizik spojených s vodními zdroji a vodohospodářskými službami;

• významnosti zásadních rolí sledování a vykazování pokroků a komunikace výsledků při naplňování ambiciózních cílů;

• uznání, že v podmínkách rychlé urbanizace se nedostatečný přístup k pitné vodě a kanalizaci týká především příměstských oblastí, pročež je nutné věnovat jim zvláštní pozornost.V uplynulých deseti letech organizace AquaFed významně přispěla k propagaci mnohostranné spolupráce v oblasti vodohospodářství. Federace zdůrazňuje prioritní potřeby spočívající v uspokojování uživatelů vody a naplňování očekávání moderních společností.
AquaFed systematicky podporuje zahrnutí cíle udržitelného rozvoje v oblasti vodního hospodářství. Cíl zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení (cíl č. 6) představuje skutečný průlom: staví totiž vodní hospodářství do středu zájmu při naplňování všech tří dimenzí udržitelného rozvoje (společnost, ekonomika a prostředí) a potírání chudoby na celém světě.


Tento cíl přináší plné politické uznání významnosti role, kterou voda v mnoha svých formách hraje při podpoře a umožňování dlouhodobého udržitelného rozvoje udržitelných, zdravých a živoucích společností na všech kontinentech.


Účastníci setkání se shodli, že ve světě, kde se musí zapojit všechny zainteresované skupiny, mají soukromí provozovatelé jasnou úlohu a jsou na ně kladena vysoká očekávání při naplňování vize udržitelného světa bez chudoby, v němž nikdo není přehlížen – vize, jak ji prosazuje OSN. 


AquaFed má jakožto velký zastánce přístupu k cíli udržitelného rozvoje ve vodohospodářské oblasti, jenž je založen na plném vodohospodářském cyklu, vůči svým členům vysoká očekávání ohledně jejich příspěvku k naplnění tohoto cíle a zajištění lepších služeb pro miliardy lidí, kteří dnes nemají přístup k nezávadné vodě a kanalizaci, ačkoliv na to mají právo.