Rewrite letters from the image.
 
 
Aquafed: Celosvětové hospodaření s vodou, jaké bychom si přáli, se o hodný kus přiblížilo

AquaFed blahopřeje členským státům OSN, mediátorům Csabovi Körösimu, Machariovi Kamauovi a Davidu Donoghueovi i všem dalším, kdo přispěli k úspěšnému vyjednávání o Cílech udržitelného rozvoje („SDG“). Dokument dostal konečnou podobu v neděli 2. srpna v New Yorku. Tento zásadní dokument byl předložen k ratifikaci 69. zasedání Valného shromáždění OSN. Až vstoupí v platnost, měl by v nadcházejících letech výrazně přispět ke zlepšování podoby světa.


Jakožto Mezinárodní federaci soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury jsme zejména potěšeni zněním cíle č. 6 – zajistit všem dostupnost vody a kanalizace – a z něj vyplývajících dílčích cílů.

 Již v době před konáním konference „Rio + 20“ sdružení AquaFed upozorňovalo na nezbytnost vymanit se z tyranie vodovodních kohoutků a toalet, která je bezděčným důsledkem Rozvojových cílů tisíciletí. AquaFed zdůrazňuje, že při zajišťování udržitelného rozvoje a potírání chudoby je nezbytný návrat k vnímání vody z hlediska plného vodohospodářského cyklu. Je to důležité zejména pro zajištění ochrany kvality vody, řízení zdrojů způsobem umožňujícím zajištění dostatku nezávadné vody pro všechny uživatele i všechny účely využití, a také pro prevenci vzniku znečištění a jeho odstraňování z odpadních vod tak, aby neohrožovalo lidské zdraví a životní prostředí. Přestože jsou vodovody a toalety při potírání chudoby, ochraně zdraví a podpoře vzdělávání a rozvoje zaměstnanosti životně důležité, lze říci, že bez napojení na systém širšího řízení vodních zdrojů a systémů, jsou téměř k ničemu. Například záchod, který není připojený na soustavu zachycování a čištění odpadních vod, může víc uškodit než prospět.Veškeré dílčí cíle v rámci cíle č. 6 jsou nyní stanoveny tak, aby reálně umožňovaly napojení v rámci plného cyklu.

 To, že členské země OSN tuto vizi pochopily a podpořily, je obrovskou zásluhou agentury UN Water i světového vodohospodářského společenství, které odborníkům a vyjednávačům poskytovalo podporu a poradenství.
Toto společenství má nyní před sebou náročný úkol spočívající v realizaci této vize. Výchozí ukazatele potřebné k nastartování aktivity a sledování dosaženého pokroku jsou již stanoveny. Praktické metody jejich použití bude nutno zdokonalovat, to se však bude dít již v průběhu práce. AquaFed a jeho členové jsou připraveni pomáhat státům a veřejným orgánům při podpoře tohoto úsilí, jehož potřeba bude v různých částech světa různě naléhavá.Další zdroje informací---------------------------------------------------------------------------

Jaké jsou cíle udržitelného rozvoje č. 6?
(Vyňato z dokumentu „UTVÁŘÍME NÁŠ SVĚT: AGENDA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2030 – VÝSTUP PRO SUMMIT OSN KE SCHVÁLENÍ ROZVOJOVÉ AGENDY PO ROCE 2015“, OSN, New York, 2. srpna 2015)Cíl č. 6: Zajistit všem dostupnost vody a kanalizačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi


  • 6.1 Do roku 2030 zajistit všeobecný a spravedlivý přístup k nezávadné a dostupné pitné vodě pro všechny;

  • 6.2 Do roku 2030 zajistit spravedlivý přístup k odpovídajícím kanalizačním a hygienickým zařízením pro všechny a ukončit defekaci ve volném prostoru se speciálním zřetelem k potřebám žen, dívek a zranitelných osob;
  • 
6.3 Do roku 2030 zlepšit kvalitu vod prostřednictvím omezení znečištění, eliminací vypouštění nečištěných odpadních vod a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek a materiálů, snížením podílu nečištěných odpadních vod na polovinu a zásadním zvýšením míry recyklace a bezpečného druhotného využití na celém světě;

  • 6.4 Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech odvětvích, zajistit udržitelné odběry a zásobování pitnou vodou za účelem řešení nedostatku vody a významně snížit počet lidí trpících nedostatkem vody;

  • 6.5 Do roku 2030 zavést integrované řízení zdrojů vody na všech úrovních včetně případné přeshraniční spolupráce;

  • 6.6 Do roku 2020 chránit a obnovovat ekosystémy spjaté s vodou včetně hor, lesů, mokřadů, řek, zvodní a jezer;

6.a Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráci a budování kapacit na podporu rozvojových zemí v činnostech a programech týkajících se vody a hygieny včetně shromažďování a odsolování vody, efektivity využívání vody, čištění odpadních vod a technologií pro recyklaci a druhotné využití;

6.b Podporovat a posilovat zapojení místních společenství do zlepšování řízení vodních zdrojů a kanalizace.