Rewrite letters from the image.
 
 
detail

COP21: A. Frérot a dalších 78 představitelů společností prosazují přechod k nízkouhlíkové ekonomice

Jen několik dní před zahájením pařížské konference o klimatu COP 21 se z podnětu Světového ekonomického fóra sešli nejvyšší představitelé 78 významných nadnárodních společností, jejichž tržby dohromady dosahují 1,8 bln. eur, a vyzvali světové vůdce k ambiciózní dohodě o klimatu.

Šéfové největších firem znovu potvrdili svou připravenost a vůli prosazovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice, která vytvoří pracovní místa a zajistí růst v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách. Jedním ze signatářů prohlášení je i generální ředitel společnosti Veolia Antoine Frérot.

V otevřeném dopisu vládám zemí celého světa se představitelé zastupující brazilské, čínské, evropské, indické a americké nadnárodní společnosti ze všech hospodářských odvětví zavázali ke spolupráci na vývoji a zavádění řešení, jež urychlí přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.
 
Zúčastnění čelní představitelé již nyní usilují o snižování ekologických dopadů a uhlíkové stopy svých podniků. Touto společnou akcí vyzývají nejvyšší představitele států a vlád, kteří se sejdou v Paříži, aby podpořili realizaci těchto opatření:

  • zavedení jasně stanovených nebo odvozených cen uhlíkových emisí za účelem podpory investic do nízkouhlíkových řešení,
  • silná podpora inovací zaměřených na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, energetickou účinnost a zastavení odlesňování,
  • zintenzivnění boje proti změně klimatu včetně vyšší transparentnosti s ohledem na rizika a zavedení opatření, která zlepší financování nízkouhlíkových projektů, jako jsou například zelené dluhopisy,
  • stanovení přísných národních a celosvětových cílů ohledně snižování celosvětových emisí skleníkových plynů a vývoje alternativních zdrojů energie ve všech zemích. 

Otevřenému dopisu se dostalo všeobecně příznivého přijetí. Výkonná tajemnice rámcové úmluvy Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) Christiana Figueres řekla, že „kroky proti změně klimatu představují obrovskou ekonomickou příležitost,“ a dodala: „Jde o první průmyslovou revoluci provedenou úmyslně, přičemž v nadcházejících desetiletích se stane zdrojem nových pracovních míst a silného růstu.“
 
Al Gore, viceprezident Spojených států v letech 1993 až 2001 a člen nadační rady Světového ekonomického fóra, toto úsilí rovněž uvítal slovy: „Abychom změnili chod historie a nasměrovali lidstvo na cestu udržitelného růstu, potřebujeme, aby se zapojilo více takových společností a aby se postavily se do čela celosvětové transformace na nízkouhlíkové ekonomiky.“

redakce, 1. 12. 2015
Doporučujeme:

Windhoek má nouzi o vodu, ale o nápady rozhodně ne

Ve městě Windhoek záleží na každé kapce vody. To je také mottem podniku WINGOC, který provozuje jedno z mála zařízení na světě, jež z odpadních vod vyrábí vodu pitnou.

více »

Albuquerque: Nutnost zapojení soukromého sektoru k dosažení dostupnosti vody a sanitace je evidentní

Catarina de Albuquerqueová je bývalá zvláštní zpravodajka OSN a jako svou klíčovou oblast vždy měla boj za rovný přístup k vodě na celé Zemi. Součástí jejích deklarací byl vždy požadavek na uznání přístupu k vodě jako základního lidského práva. I při této činnosti ovšem podporuje soukromý sektor jako zřejmý prostředek k rychlému a efektivnímu zajištění co nejširšího přístupu k vodě.

více »

Pro média

Máte zájem o vyjádření představitelů asociace? Po kliknutí se zobrazí přehled kontaků, včetně tiskových mluvčí našich členů.

více »

EK představila program na podporu cirkulární ekonomiky

Evropská komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se kruhové ekonomiky, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k efektivnějšímu hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

Tento přechod bude v příštích dvou letech finančně podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů, částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování výzkumu a inovací), částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.


více »

Předseda vlády se zúčastnil klimatického summitu v Paříži

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 30. listopadu 2015 zúčastnil setkání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo v Paříži na úvod konference o změnách klimatu. Hlavním tématem summitu byla problematika ochrany klimatu, aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu.

více »

APROVAK v České republice

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR vznikla v červnu 2012. Jedná se o jedinou asociaci s cíleným zaměřením na problematiku provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Dceřinná společnost Nova Veolia zajišťuje digitální služby pro vodárenství i energetiku

Prostřednictvím specializovaných firem Nova Veolia vyvíjí inovační digitálně orientované služby, které staví na rozsáhlých znalostech a zkušenostech mateřské společnosti. Služby jsou určené zájemcům ze státního i soukromého sektoru, jež působí nejen v oblasti vodního hospodářství, podporují růst a doplňují zavedené vodohospodářské služby.

více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »