Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Dceřinná společnost Nova Veolia zajišťuje digitální služby pro vodárenství i energetiku

Prostřednictvím specializovaných firem Nova Veolia vyvíjí inovační digitálně orientované služby, které staví na rozsáhlých znalostech a zkušenostech mateřské společnosti. Služby jsou určené zájemcům ze státního i soukromého sektoru, jež působí nejen v oblasti vodního hospodářství, podporují růst a doplňují zavedené vodohospodářské služby.

Nova Veolia nabízí služby přizpůsobené očekáváním zákazníků, které jim zajistí moderní a kvalitnější dohled nad činnostmi. Jedná se například o:

  • optimalizaci plánování a dohledu nad technickými službami poskytovanými v cyklech (údržba a havárie)
  • zjednodušenou a digitalizovanou hromadnou fakturaci a inkaso
  • chytré platby
  • výměnu znalostí o koloběhu vody na jedinečné kolaborativní platformě
  • mobilní aplikaci, která zákazníkům umožní zlepšit řízení spotřeby vody a energie a nakonec i ovládat připojenou domácnost
  • vícekanálovou službu zákazníkům, která je k dispozici nonstop a může realizovat cílené telefonické kampaně
  • hodnocení vodáren a čistíren odpadních vod z celosvětového pohleduNova Veolia investuje do začínajících podniků a spolupracuje s průkopníky v oboru digitálních technologií, chytrých měst, úspor energie, vztahů se zákazníky, a dokonce i finančních služeb. „Prosazujeme změnu v našich odvětvích, protože se změnil trh. Je to zákazník, kdo objevuje nové možnosti, a už ne společnosti, které udávají standard. Vývoj informačních systémů a příchod mobilních aplikací mění celý podnikatelský prostor, což v prostředí stále se tenčících finančních zdrojů nutí firmy hledat řešení, jež vedou ke zjednodušení a vyšší pružnosti. Doufáme, že díky působení Nova Veolia získáme pozici, která nám umožní najít novou cestu, jak se stát lídrem trhu,“ prohlásil Alain Franchi, prezident vodohospodářské divize skupiny Veolia ve Francii. 

Novátorské služby díky specialistům
Po spuštění agregátoru znalostí Fluks Aqua, který umožňuje vyhledávat informace a odpovídat na běžné dotazy uživatelů (v současné době jich je 1000), představuje Nova Veolia další počin – Majikan první plánovací a dohledovou službu na klíč pro multitechnické činnosti v terénu, určenou vlastníkům a provozovatelům infrastruktury.
Následovat bude efektivní moderní služba hromadné fakturace a plateb Payboost (nájemné, poplatky za služby, vodné a stočné atd.).
Známý telekomunikační operátor M2Ocity, který se specializuje na internetové propojení chytrých domácností a do jehož sítě se již zapojilo 1,6 milionu objektů, začlení společnost Nova Veolia do svých systémů. Nově založená dceřiná firma plánuje rozvíjet další služby mimo vodohospodářský sektor, především v oblasti dopravy a sběru dat.


Veolia, 7. 10. 2015
Doporučujeme:

Windhoek má nouzi o vodu, ale o nápady rozhodně ne

Ve městě Windhoek záleží na každé kapce vody. To je také mottem podniku WINGOC, který provozuje jedno z mála zařízení na světě, jež z odpadních vod vyrábí vodu pitnou.

více »

Albuquerque: Nutnost zapojení soukromého sektoru k dosažení dostupnosti vody a sanitace je evidentní

Catarina de Albuquerqueová je bývalá zvláštní zpravodajka OSN a jako svou klíčovou oblast vždy měla boj za rovný přístup k vodě na celé Zemi. Součástí jejích deklarací byl vždy požadavek na uznání přístupu k vodě jako základního lidského práva. I při této činnosti ovšem podporuje soukromý sektor jako zřejmý prostředek k rychlému a efektivnímu zajištění co nejširšího přístupu k vodě.

více »

Pro média

Máte zájem o vyjádření představitelů asociace? Po kliknutí se zobrazí přehled kontaků, včetně tiskových mluvčí našich členů.

více »

EK představila program na podporu cirkulární ekonomiky

Evropská komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se kruhové ekonomiky, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k efektivnějšímu hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

Tento přechod bude v příštích dvou letech finančně podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů, částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování výzkumu a inovací), částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.


více »

Předseda vlády se zúčastnil klimatického summitu v Paříži

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 30. listopadu 2015 zúčastnil setkání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo v Paříži na úvod konference o změnách klimatu. Hlavním tématem summitu byla problematika ochrany klimatu, aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu.

více »

APROVAK v České republice

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR vznikla v červnu 2012. Jedná se o jedinou asociaci s cíleným zaměřením na problematiku provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

více »

COP21: A. Frérot a dalších 78 představitelů společností prosazují přechod k nízkouhlíkové ekonomice

Jen několik dní před zahájením pařížské konference o klimatu COP 21 se z podnětu Světového ekonomického fóra sešli nejvyšší představitelé 78 významných nadnárodních společností, jejichž tržby dohromady dosahují 1,8 bln. eur, a vyzvali světové vůdce k ambiciózní dohodě o klimatu.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »