Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Jak je cena vody v ČR regulována?

Vzhledem k tomu, že v českém vodárenství v současné době fungují rozdílné provozní modely na základě různých smluvních vztahů a za odlišných podmínek, byla zavedena plošná cenová regulace závazná pro všechny vodárenské subjekty.

Jak je cena vody dnes v ČR regulována?
Cenová regulace probíhá formou tzv. věcného usměrňování. Věcné usměrňování cen má za cíl kontrolovat odpovídající náklady včetně zisku provozovatelů vodohospodářských sítí. Hlavními orgány regulace vodárenství v ČR jsou Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí a  také vlastníci vodárenské infrastruktury, kteří schvalují každoročně navržené ceny vody.
 

  • Ministerstvo zemědělství je vodním zákonem definováno jako ústřední vodoprávní úřad, a tím pádem zodpovídá za veškeré úkony státní správy, které v dané oblasti nejsou svěřeny jiným resortům, zejména Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo zemědělství má především pravomoci výkonné, poskytuje ovšem i podporu při rozvoji vodárenské infrastruktury. Pod působnost Ministerstva zemědělství spadá rovněž informační systém, který ukládá vlastníkům a provozovatelům každoročně zasílat ministerstvu údaje provozní a majetkové evidence od vlastníků infrastruktury.

 

  • Vedle Ministerstva zemědělství funguje jako cenový regulátor zejména Ministerstvo financí. To vykonává hlavní cenovou kontrolu nad vodným a stočným pomocí věcně usměrňovaných cen. V praxi to znamená, že ministerstvo ve svém věstníku vydává postupy pro tvorbu ceny prostřednictvím započítání oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Následně kontroluje dodržování výše uvedených principů jak na straně vlastníka infrastruktury, tak zejména na straně provozovatele. Případná pochybení jsou postihována finančními sankcemi.

 

  • Na cenové regulaci se významně podílejí také vlastníci vodohospodářské infrastruktury, kteří mohou využít smluvních mechanizmů zejména ke kontrolování provozních povinností vůči odběratelům pitné vody. V oblasti cenové politiky má vlastník možnost prostřednictvím schvalování tarifů vodného a stočného omezovat růst ceny.
redakce, 9. 7. 2013