Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Jak se kontroluje kvalita pitné vody?

V ČR se složení vody daří udržovat na dlouhodobě velmi dobré úrovni mj. díky komplexním, pravidelným a důkladným kontrolám.

Voda patří mezi nejpřísněji kontrolované potraviny. Její kontrola nespadá sice pod právní předpisy o potravinách, ale její povinné testování je podrobně vymezeno v řadě právních předpisů Ministerstva zdravotnictví, které jsou dnes plně v souladu s evropskou legislativou. Kvalita vody je intenzivně sledována v průběhu celého procesu ve vodárenském systému – od podzemních či povrchových zdrojů až po kohoutky u spotřebitelů. Právní předpisy stanovují povinná místa kontroly, minimální četnost a rozsah kontroly. Supervizi nad kontrolou kvality pitné vody provádějí orgány ochrany veřejného zdraví.

Každoročně jsou získávány údaje o kvalitě pitné vody ve vodovodech zásobujících až 9,77 milionu spotřebitelů. Jsou sledovány všechny veřejné vodovody v České republice, pro individuální zásobování (soukromé studny) povinná kontrola v právních předpisech ale zakotvena není.

V pitné vodě z veřejného vodovodu je posuzováno na 100 ukazatelů, z nichž některé jsou sledovány nad rámec povinného rozsahu dle platných právních předpisů.
O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Výsledky rozborů najdou spotřebitelé na internetových stránkách vodárenských společností, v zákaznických centrech a v informačních materiálech.

Informace o kvalitě vody u našich členů naleznete zde:


Státní zdravodní ústav také pravidelně zveřejňuje zprávu o kvalitě pitné vody v ČR. Pojďme se podívat na poslední zveřejněná data za rok 2011:

  • Ze sítí veřejných vodovodů 4 056 zásobovaných oblastí, které zásobují pitnou vodou 9 774 843 obyvatel, bylo v roce 2011 odebráno 33 125 vzorků, jejichž rozborem bylo získáno 820 796 hodnot ukazatelů jakosti pitné vody. Limity zdravotně významných ukazatelů limitovaných nejvyšší mezní hodnotou (NMH) byly překročeny v 1 492 případech. Mezní hodnoty (MH) ukazatelů jakosti charakterizujících především organoleptické vlastnosti pitné vody nebyly dodrženy v 10 414 nálezech. Četnost nedodržení limitních hodnot klesá s rostoucím počtem zásobovaných obyvatel. V případě NMH z 0,93 % v nejmenších oblastech zásobujících do 1 000 obyvatel na 0,03 % v oblastech zásobujících více než 100 000 obyvatel, četnost překročení MH klesá obdobně z 2,82% na 0, 6%.
  • Do centrální evidence byly rovněž vloženy výsledky rozborů 5 634 vzorků pitné vody odebraných v roce 2011 ze 2 574 veřejných a komerčně využívaných studní. Z celkového počtu 129 734 stanovených hodnot ukazatelů jakosti pitné vody byly limity zdravotně významných ukazatelů jakosti limitovaných NMH překročeny v 644 případech (0,50 % z počtu stanovení ukazatelů limitovaných NMH). Celkem bylo zaznamenáno 5 502 případů (4,24 %) nedodržení limitních hodnot ukazatelů jakosti.


Aktuální zprávu Státního zdravotního ústavu - Monitoring pitných vod - naleznete zde

redakce, 9. 7. 2013
Doporučujeme:

Co spojuje whisky a vodu? Energie!

Veolia získala dalšího významného zákazníka v potravinářské oblasti!

více »

Časté otázky a odpovědi zákazníků

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků. Každému dotazu se budeme věnovat v samostatném článku. Dotazy nám můžete zasílat na adresu redakce@aquafed.cz Přehled nejčastějších dotazů přikládáme.

více »

Jak se fakturuje vodné a stočné?

Základní informace o způsobu fakturace vodného a stočného.

více »

Balená nebo kohoutková?

Někdy i krátký film vydá za tisíc slov. V tomto případě velmi doporučujeme unikátní animovaný "Příběh balené vody" od Annie Leonard. Vemi zdařilý film vás během osmi minut pobaví, poučí a přiměje zamyslet se nejen nad vodou.

více »

Máme doma tvrdou vodu?

Televizní reklamy na změkčovače vody se nás již dlouhá léta snaží přesvědčit, že je na většině území ČR tvrdá voda, která významně ohrožuje především naše pračky. Přestože je toto tvrzení značně sporné, může v některých českých domácnostech usazování vodního kamene představovat nepříjemný problém.

více »

Co lze zjistit rozborem vody? Co znamenají jednotlivé položky?

Pokud chceme zjistit, jaká je aktuální kvalita pitné vody ve vašem městě městě, doporučujeme www stránky vodárenských společností. Pro snadnější orientaci uvádíme přehled jednotlivých ukazatelů a praktické vysvětlení souvislostí.

více »

Co je dvousložková forma vodného a stočného?

Některé vodárenské společnosti využívají pro účtování cen vodného a stočného dvousložkovou formu. Co je základem pro její výpočet?
více »