Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

Kromě finanční podpory Foundation Veolia poskytne Lékařům bez hranic své odborníky ze sítě Veoliaforce, kteří se budou podílet na výzkumných a inovačních projektech, zejména v oblasti energetiky. Síť Veoliaforce sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců napříč celou skupinou Veolia, kteří se chtějí svými technickými znalostmi a zkušenostmi podílet na humanitárních akcích Foundation Veolia. Prioritním cílem dobrovolných pracovníků z Foundation Veolia v průběhu krizových misí je zajištění zdravotně nezávadného prostředí díky řešením umožňujícím rychle obnovit dodávky energie a přístup k vodě, zajistit evakuaci a zpracování odpadů, pomoci při dopravě potravinových zásob a vybavení.

První oblastí aplikovaného a experimentálního výzkumu bude instalace fotovoltaických panelů s cílem zajistit nezávislé a spolehlivé zásobování elektrickou energií pro misi Lékařů bez hranic ve městě Moissala na jihu Čadu zaměřenou na boj proti malárii.

V této oblasti běží od roku 2010 rozsáhlý projekt Lékařů bez hranic týkající se prevence a léčby malárie, zejména u dětí mladších pěti let, u nichž je tato nemoc nejčastější příčinou úmrtí. Lékaři bez hranic poskytují na lokální úrovni podporu místnímu ministerstvu zdravotnictví při preventivních akcích (zajištění informovanosti a prevence) a léčbě (vyšetření ve zdravotních střediscích, hospitalizace těžkých případů). S ohledem na izolovanost, průměrnou velikost a geografickou polohu (intenzivní sluneční svit) této lokality si Lékaři bez hranic uvedenou misi vybrali pro pilotní projekt zásobování solární energií pomocí fotovoltaických panelů. Projekt zajistí nezávislost mise a současně zaručí její spolehlivé zásobování elektrickou energií. Během první etapy v roce 2015 budou instalovány solární panely na základně, kde pracuje pět až deset zahraničních pracovníků společně s místním personálem a kde se rovněž skladují velké zásoby potřebného vybavení a léků.

„V tomto strategickém sektoru sledujeme dvojí cíl. Na jedné straně se nám jedná o optimalizaci správy elektrické energie v rámci misí Lékařů bez hranic za účelem dosažení úspor a snížení naší energetické stopy. Na druhé straně promýšlíme možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie, především sluneční, zejména s ohledem na větší nezávislost našich projektů,“ upřesňuje Stéphane Roques, generální ředitel Lékařů bez hranic.

Thierry Vandevelde, generální delegát Foundation Veolia, dodává: „Toto partnerství ještě dále posílilo plodnou spolupráci mezi našimi dvěma organizacemi. Těší mě, že můžeme Lékařům bez hranic pomoci v jejich snaze o větší nezávislost jejich misí a v dosažení co možná nejmenší energetické stopy. Díky tomu budeme moci rozšířit a zkvalitňovat služby lidem, kteří se ocitli v nesnázích, jimž se tato organizace snaží pomáhat v každodenním životě.“

 


Mobilní jednotka na úpravu vody „Aquaforce500“, která byla testována a použita Nadačním fondem
Veolia pro potřeby Lékařů bez hranic v Ugandě.


Spolupráce mezi Foundation Veolia a Lékaři bez hranic byla zahájena v roce 2012 v rámci boji proti choleře v Demokratické republice Kongo, kdy došlo k rekonstrukci a rozšíření vodovodu ve městě Kalemie v Katanze. Díky tomu má dnes na 90 tisíc lidí přístup ke kvalitnější vodě. Foundation Veolia rovněž pro Lékaře bez hranic testoval mobilní jednotku na úpravu vody v nouzových případech, která byla pojmenována „Aquaforce500“. Později byla využita ve dvou táborech jihosúdánských uprchlíků, v nichž bylo na severu Ugandy soustředěno přes 40 000 osob.

Foundation Veolia podporuje ve Francii a v zahraničí projekty obecného zájmu a neziskového charakteru a podílí se tak na udržitelném teritoriálním rozvoji. K prioritním oblastem intervencí patří humanitární krizové situace a pomoc při rozvoji, při hledání zaměstnání, jakož i omezení sociálního vyloučení, ochrana životního prostředí a biodiverzita. Jedním z originálních aspektů činnosti fondu je, že každý projekt zaštiťuje patron, který je pracovníkem skupiny Veolia, a že je podporováno tzv. „odborné sponzorství“, díky kterému získávají partneři, sdružení a instituce know-how sítě dobrovolných spolupracovníků „Veoliaforce“. Od svého založení v roce 2004 již Foundation Veolia pomohl více než 1 350 projektům ve Francii i v zahraniční a účastnil se téměř 150 misí, jejichž součástí bylo také předávání dovedností a znalostí. www.fondation.veolia.com

Lékaři bez hranic jsou humanitárním mezinárodním sdružením lékařů, které již více než 40 let poskytuje lékařskou pomoc lidem, jejichž životy či zdravotní stav jsou v ohrožení, zejména v případě ozbrojených konfliktů, epidemií, přírodních katastrof nebo nedostupnosti zdravotní péče. Toto sdružení není závislé na žádné politické, vojenské nebo náboženské moci, jedná absolutně nestranně, na základě vyhodnocení potřeb daných osob v oblasti zdravotní péče. Zárukou nezávislosti organizace je způsob jejího financování, které je z 96 % zajišťováno díky velkorysosti soukromých dárců: jednotlivců, nadací a podniků. www.msf.fr


Thierry Vandevelde, generální delegát Foundation Veolia, a Michel-Olivier Lacharité, ředitel pro logistiku organizace Lékaři bez hranic, informují o tomto partnerství prostřednictvím videa:


 

Veolia, 20. 3. 2015
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »