Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

Mise APROVAK

 • vysvětlovat veřejnosti podstatu a vlastnosti různých provozovatelských modelů s důrazem na klíčovou roli vlastníka
 • podporovat dobré jméno vodárenských provozovatelů v ČR, propagovat jejich úspěchy a jejich přínos pro rozvoj oboru
 • sdílet a zveřejňovat nejlepší praxi vodohospodářských provozovatelů a podporovat porovnání (benchmarking) českých provozovatelů s ní
 • komunikovat se státní správou, samosprávou, odbornou veřejností a médii

Překlad - anglický jazyk

APROVAK´s mission

 • Explain the principles and properties of various operating models with emphasis on the key role of the owner to the general public;
 • Promote the good name of water management infrastructure operators in the Czech Republic, promote their successes and contributions to the development of the industry;
 • Share and publish the best practice for water management infrastructure operators and support Czech operators´ benchmarking based on this;
 • Communicate with state autorities, lokal goverment, experts and the media.Překlad - německý jazyk

Mission APROVAK

 • Aufklärung der Öffentlichkeit über Grundzüge und Eigenschaften verschiedener Betreibermodelle unter Betonung der Schlüsselrolle des Eigentümers
 • Förderung des guten Rufes tschechischer Wasserwerksbetreiber, Bekanntmachung ihrer Erfolge und Beiträge zur Entwicklung dieses Zweiges
 • Aufklärung bezüglich Best Practises im wasserwirtschaftlichen Bereich und Förderung des Vergleichs (Benchmarking) tschechischer Betreiber mit diesen
 • Kommunikation mit Behörden auf kommunaler und landesweiter Ebene, sowie mit Fachöffentlichkeit und MedienPřeklad - francouzský jazyk

La mission de l’APROVAK

 • Expliquer au public le principe et les caractéristiques des différents modèles d’exploitation en mettant l’accent sur le rôle clé du propriétaire.
 • Promouvoir l’image de marque des exploitants de réseaux d’eau et d’assainissement en République tchèque et mettre en avant leurs succès et leurs apports pour le développement du secteur.
 • Partager et publier les bonnes pratiques des exploitants de réseaux d’eau et d’assainissement et les exploiter pour le benchmarking des opérateurs tchèques.
 • Communiquer avec l’administration d’État, les collectivités, les professionnels et les médias.Překlad - španělský jazyk

Misión APROVAK

 • Explicarle al público en qué consiste  y cuáles son las características de los diferentes modelos de gestión, poniendo de relieve el papel  clave del propietario
 • Apoyar el buen nombre de las empresas de gestión de aguas en la República Checa, promover su  éxito y su aportación para el desarrollo del sector
 • Compartir y publicar las mejores prácticas de las empresas de gestión de aguas y apoyar su comparación (benchmarking) con las empresas checas
 • Comunicarse con las administraciones públicas  y locales, con el público especializado y los medios de comunicaciónPřeklad - japonština

チェコ上水道・下水道運営担当者協会の使命

所有者の重要な役割を果たしたさまざまな運営方式を国民に説明する
チェコ共和国における上水道・下水道の運営事業者の好評、成功実績、または業界発展へ貢献を促進し、推進する
上水道・下水道の運営事業者の成功事例を共有し活用する、最良実施例を狙ったチェコの上水道・下水道の運営担当者のベンチマークを実施する
国家管理機関、自治体、専門家、マスコミとのコミュニケーションをとる

30. 10. 2013
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »