Rewrite letters from the image.
 
 
detail

O pachtovních smlouvách, novince v Občanském zákoníku - s Mgr. Janem Tomanem

S Mgr. Janem Tomanem jsme si povídali o novém právnickém pojmu "pachtovních smlouvách" a praktických důsledcích zavedení této změny Občanského zákoníku pro oblast vodárenství.

S novým občanským zákoníkem přichází pro obor vodárenství také nový pojem a to pachtovní smlouvy. Jaký je hlavní rozdíl mezi nájemní a pachtovní smlouvou?

S termínem pacht se vrací pojem hojně využívaný v období do konce druhé světové války a následně definitivně zaniklý přijetím předchozího občanského zákoníku z roku 1964. Základní rozdíl mezi nájmem a pachtem lze shledat v tom, že nájem věci spočívá v právu věc užívat, aniž se řeší další prvek, kterým je to, zda užívání přináší „nájemci“ nějaké další užitky. Pacht je postaven právě na tom, že spolu s právem věc užívat, přechází na nájemce (pachtýře) právo nabývat vlastnické právo k užitkům (plodům), které daná věc spolu s jeho užíváním přináší. To je právě typická situace, kdy nad rámec nájmu, který obvykle sám o sobě žádné další užitky nepřináší, je v tomto směru právní vztah „obohacen“ o další úroveň, kterou obě smluvní strany již předem předpokládají a chtějí tuto situaci vzájemně upravit. Pachtýř při uzavírání pachtovní smlouvy počítá s tím, že mu propachtovaná věc přinese určitý konkrétní užitek, nejčastěji nějaký konkrétní finanční či naturální výnos. Další rozdíly přináší právní úprava v novém občanském zákoníku, nicméně i tak lze nájem a pacht označit za věcně podobné instituty. Odpovídá tomu i to, že úprava nájmu se použije všude tam, kdy pacht nemá zvláštní právní úpravu.


Prosím, uveďte typické příklady pro použití pachtovních smluv.

S ohledem na výše uvedené rozdíly bude pro pacht a pachtovní smlouvy typické využití v oblastech, kdy bude smluvní strana, která věc získává, tak činit s úmyslem jejího dalšího komerčního využití. Úprava institutu pachtu dokonce umožňuje, aby nad rámec platby pachtovného (což je obdoba nájemného), měl její vlastník čili propachtovatel nárok na poměrnou část výnosu z propachtované věci, pokud si to smluvní strany dohodnou. Typická situace tak vychází z podmínek, kdy vlastník nechce, neumí nebo nedokáže věc užívat tak, aby byl maximalizován její užitek. Na jeho místo pak nastupuje jiná osoba, která má buď dostatečné zkušenosti, nebo schopnosti tyto požitky realizovat. Bude se tak jednat o nějakou formu podnikání, které přináší konkrétní výnosy. Historicky naši předkové často využívali tzv. zemědělský pacht, kterému je v nové právní úpravě věnováno několik zvláštních ustanovení. Pachtovní smlouva může být uzavřena dokonce ve vztahu k celému podniku nebo jeho části. Propachtovat tak lze prakticky cokoli od jediné věci či pozemku až po fungující zavedený podnik. 


Jak byste charakterizoval dopad pachtu na oblast vodárenství?

Přijetím nové právní úpravy došlo k tomu, že řada smluv, na jejichž základě byla doposud pronajata či provozována vodohospodářská infrastruktura změnila dle našeho výkladu svůj charakter, neboť do konce roku 2013 byl jako nejfrekventovanější smluvní typ používán subsidiárně na obdobné případy vztah nájemní. Jednalo se však pouze o ty případy, kdy smluvní strany (vlastník a provozovatel), hledaly nějakou nejbližší právní úpravu, o kterou svůj smluvní vztah opřít. A s ohledem na to, že smlouvy mezi vlastníky a provozovateli VHS majetku přepokládaly jejich časově omezený dispoziční přesun od jednoho subjektu k druhému, a to za úplatu, nabízelo se využití nájmu. Nicméně je vysoce nepravděpodobné, že by jakýkoli provozovatel měl zájem o vodárenský majetek, který by nemohl současně provozovat a za tento provoz by posléze nebral odměnu od třetích osob, tedy od odběratelů. Pokud jde tedy o to, jak systematicky zařadit stávající či nové provozní smlouvy, lze říci, že jejich nejčastější obecná forma bude smlouva pachtovní, která je však uzavírána současně jako smlouva dle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, a aby to nebylo úplně jednoduché, je současně i smlouvou koncesní, neboť charakter a obsah smlouvy pokrývá to, co lze odborně označit jako služební koncesi. Nicméně tyto pojmy jsou spíše teoreticko-právní a výše uvedený výklad slouží pro systematické účely uživatelů.


Pokud jsem vlastníkem vodárenské infrastruktury a mám uzavřenou platnou nájemní smlouvu s provozovatelem - jaké jsou konkrétní změny, je třeba cokoli měnit?

Konkrétní změny nastávají v případě nájemních smluv již s účinností od 1. 1. 2014, neboť přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku („NOZ“) stanoví, že nájem se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. To však neplatí pro případ nájmu věcí movitých a pro pacht. Abychom to trochu zjednodušili, je možné vyložit tato ustanovení tak, že je-li smlouva posuzována jako nájemní, bude potřeba již od 1. 1. 2014 uplatňovat na obsah nájmu (s výjimkou posuzování jeho vzniku) novou právní úpravu – tedy tam, kde smlouva něco nepokryje nebo vznikne spor, bude výklad odpovídat nové právní úpravě nájmu. To bude nejčastější u dosavadních smluv, na základě kterých se pronajímají jakékoli nemovitosti. Zde je na místě upozornit na to, že u vodárenské infrastruktury lze podle většiny relevantních výkladů dospět k závěru, že se jedná o věci nemovité. Pro případ, že budou chtít smluvní strany postupovat podle dosavadní právní úpravy, měly by posoudit, zda jejich smlouva není už nyní svým obsahem smlouvou pachtovní. Pak by na smluvní vztah dopadala právní úprava původního občanského a obchodního zákoníku. Je na konkrétním zvážení a posouzení, která varianta bude v daném případě pro toho kterého vlastníka či provozovatele výhodnější.


A pokud budeme chtít uzavřít dodatek ke smlouvě, co byste doporučil? 

V rámci výše uvedené odpovědi je možné dojít k takovému výkladu, kdy se pro smluvní strany fakticky nemusí nic změnit. Nicméně úplně odlišná situace bude v případě uzavírání nových smluv nebo v případě dodatkování těch stávajících. Ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude třeba veškeré nově uzavírané provozní smlouvy posuzovat, zda jsou či nejsou současně smlouvami pachtovními. Podle mého názoru jich naprostá většina bude mít charakter pachtu. U dodatků bude záležet, o jakou změnu se bude jednat. V závislosti na obsahu se buď bude jednat o nepodstatné změny, které jsou bez dalšího povolené a jejich režim bude odpovídat právní úpravě předcházející, nebo se bude jednat o podstatné změny, kde bude nutné primárně zkoumat jejich povolenost z hlediska oblasti veřejných zakázek a koncesí. Také lze poznamenat, že v rámci prováděných změn formou dodatku si lze dohodnout mezi smluvními stranami, že bude dosavadní platná smlouva posuzována v souladu s novou právní úpravou pachtu.U nových smluv je, jak říkáte, logicky nutné postupovat podle nové legislativy. Tzn. u nových smluv je nutné uzavřít vždy pachtovní smlouvu?

Ano, dá se říci, že všechny nové provozní smlouvy (které budou obsahovat právo provozovatele brát užitky z provozovaného majetku – tj. např. vybírat vodné a stočné) by měly zohledňovat novou právní úpravu pachtu v souladu s § 2332 a následujícími nového občanského zákoníku. Tomu by měl být přizpůsoben jak jejich obsah, tak také terminologie. Lze doporučit, byť se obsahově nejedná o nijak zásadní rozdíly, aby byly tyto změny vždy provedeny příslušným právním specialistou.


Děkujeme za rozhovor

redakce, 30. 5. 2014
Doporučujeme:

Konference Financování vodárenské infrastruktury 2016 se blíží

Další ročník již tradiční konference proběhne příští týden v hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze. Na programu opět budou aktuální informace z oblasti vodárenství, novinky z programu OPŽP i zkušenosti konkrétních měst a obcí s dotačním procesem.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.

více »

Případová studie: Město Calgary, Kanada

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.

více »

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

Nové video ukazuje, jak normy pomáhají vodárenské společnosti v Senegalu zvyšovat spolehlivost a účinnost provozu.

více »

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.

více »

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

Závod na zpracování kalů vybudovaný skupinou Veolia v Hong-kongu je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, který je z hlediska energie a vody naprosto nezávislý a soběstačný.

více »

Případová studie: Společnost PSA Peugeot Citroën, Francie

Již více než deset let se Veolia stará o správu a údržbu závodů 
v Mulhouse, Sochaux a Vesoul pro společnost PSA Peugeot Citroën.

více »

Případová studie: Společnost Marafiq, Saudská Arábie

Poté, co postavila odsolovací stanici Jubail I, byla Veolia vybrána společností Marafiq, aby koncipovala, postavila a provozovala největší odsolovací stanici na ultrafiltraci a reverzní osmózu v Saudské Arábii, Jubail II.

více »

Případová studie: Společnost Vallourec

Společnost Vallourec přejala nástroj vyvinutý společností Veolia pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů.

více »

Případová studie: Společnost Diageo, Spojené království

Diageo vznikla v roce 1997 spojením společností Guiness a Grand Metropolitan. Dnes se jedná o největší firmu prodávající piva, vína a lihoviny na světě. Snaží se o snížení energetických výdajů a spotřeby vody ve svém hlavním skotském závodě.

více »

Za tři roky uspořila Veolia celosvětově 750 milionů eur

Ozdravný proces v rámci Veolie probíhá už třetím rokem. Mezinárodní společnost působící ve vodohospodářství, energetice, ale také odpadovém hospodářství se v rámci celosvětové restruktualizace podařilo prakticky smazat svůj dluh i získat finanční prostředky na další investice a rozvoj.

více »

Společnost: Mettis Aerospace, Spojené království

S cílem snížit náklady spojené se spotřebou vody a zlepšit vodní bilanci se Mettis Aerospace v roce 2002 obrátila na společnost Veolia, aby se tato postarala o zpracování a recyklaci odpadních vod. Nová smlouva toto partnerství prodlužuje až do roku 2022.

více »

Případová studie: Společnost Total, Evropa

Total zvolil automatizovaný proces čištění „non entry“ společnosti Veolia pro své průmyslové nádrže v evropských závodech.

více »

Případová studie: Společnost Tatweer Petroleum, Bahrajn

Bahrajnská naftová společnost Tatweer Petroleum se rozhodla zvýšit výkonnost svých kapacit na zpracovávání odpadních vod u svých naftových vrtů. Vybrána byla společnost Veolia. 

více »

Veolia a IBM uzavřely partnerství, vybudují „inteligentní města“

Veolia a IBM oznámily globální partnerství v oblasti „inteligentního“ vodohospodářství, energetiky a nakládání s odpady ve městech. Společnosti začnou využívat koncept „smart city“ využívající výhod digitálních technologií ve veřejných službách.

více »

Případová studie: Společnost Danone, Francie

Zavedením nejvhodnějšího řešení pro znečištěné obaly se Veolii podařilo citelně zlepšit využití odpadů společnosti Danone.

více »

Případová studie: Společnost Rio Tinto, Austrálie

Veolia dodává služby průmyslového čistění ve dvou velkých povrchových uhelných dolech společnosti Rio Tinto, v Novém Jižním Walesu.

více »

Případová studie: Město Šanghaj, Čína

Za deset let se služby dodávky vody v Šanghaji-Pudongu staly světovou platformou odborných zkušeností uvádějící do praxe vrcholně inovační technologie v oblasti řízení sítí zásobování pitnou vodou.

více »

Případová studie: Společnost Mars, Nizozemsko

Veolia doprovází skupinu Mars ve své strategii snížení vodní a uhlíkové stopy.

více »

Případová studie: Společnost K+S Potash, Kanada

Kanadská filiálka skupiny K+S, která je jedním z prvních světových výrobců hnojiv, se rozhodla integrovat HPD řešení vypařování-krystalizace do srdce svého nového závodu na výrobu potaše, v oblasti Saskatchewan.

více »

Případová studie: Společnost Marine Harvest, Norsko

Norská společnost Marine Harvest, světová jednička v chovu lososů, svěřila Veolii koncepci a výstavbu tří výrobních jednotek lososů, které patří mezi největší a nejmodernější ve svém druhu.

více »

Případová studie: Společnost Shell Pearl, Katar

Veolia vyvinula unikátní proces na recyklaci odpadních vod vzniklých při zkapalňování plynu, kdy je 100 % opět použito přímo na místě.

více »

Případová studie: Společnost L’Oréal, Čína

Veolia a L’Oréal vyvinuly unikátní řešení na zpracování a využívání odpadových vod v závodě Suzhou, který se nachází v provincii Jiangsu, Čína.

více »

Případová studie: Město Praha, Česká republika

Čeští spotřebitelé mají prostřednictvím smartphonů přístup k veškerým informacím ohledně služeb dodávky vody. Veolia nabízí dvě aplikace dostupné z iPhonu i ze smartphonů se systémem Android.

více »

Případová studie: Vodárenské sdružení SEDIF, Francie

První vodárenské sdružení obcí v Evropě SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF) opět projevilo důvěru společnosti Veolia a v nové smlouvě, jejíž prioritou je solidarita, jí na dalších osm let svěřilo řízení svých veřejných služeb.

více »

Případová studie: Společnost Bonduelle, Maďarsko

Maďarská legislativa nařizovala výstavbu čistírny odpadních vod pro závod v Nagykőrösu. Společnost Bonduelle se obrátila na společnost Dalkia, která okamžitě navrhla využití bioplynu získaného 
z organických látek pro výrobu páry.

více »

Případová studie: Farmaceutická společnost AstraZeneca, Spojené království

AstraZeneca je jednou z největších světových farmaceutických společností a vyrábí inovativní léky, které účinně pomáhají bojovat proti nemocem, a to ve všech hlavních terapeutických oblastech. Závod v Macclesfieldu zahrnuje 15 specializovaných výrobních jednotek, které tyto léky vyvíjejí a produkují.

více »

Případová studie: Anglie & Wales, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet obyvatel: 55 000 000
 

 • V Anglii a Walesu vzrostlo procento vzorků pitné vody odpovídajícím evropským standardům na 99,96 %.
 • Roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury se od privatizace v roce 1989 v Anglii a Walesu více než zdvojnásobily.
 • Po privatizaci v roce 1989 vzrostlo procento anglických řek, ve kterých byla kvalita vody spíše dobrá nebo vynikající, z 55 % na 72 %.
 • Rozsáhlé výkonnostní úspory uvnitř společností umožnily, aby se téměř 70 % nákladů na nové investice neprojevilo zvýšením plateb fakturovaných zákazníkům. 
 • Úniky klesly přibližně o třetinu, což odpovídá denní spotřebě více než 10 mil. lidí.


 

více »

Případová studie: Chile, městská aglomerace

Počet obyvatel: 15 000 000
 

 • Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010.
 • Rozsáhlé zemětřesení v roce 2010 poškodilo řadu sítí. K jejich opravení došlo velmi rychle a koncoví uživatelé vody nenesli žádné dodatečné náklady.
 • V uplynulém desetiletí se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil přibližně 5 krát oproti stavu před privatizací v roce 1989.
více »

Případová studie: Uganda, malá města se soukromým provozovatelem

Počet obyvatel: 880 000 

 

 • Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – nárůst o 640 %.
 • Během 5let se zvýšil objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli 8 krát.
 • Vládní dotace na každého nově připojeného zákazníka jsou díky „output-based“ modelu a předfinancování ze strany soukromých provozovatelů podstatně nižší než v tradičním modelu „input-based“ projektů.
více »

Případová studie: Město Petropolis, Brazílie

Počet obyvatel: 290 000
 

 • I když počet obyvatel vzrostl o 15 %, podíl připojených lidí k veřejné vodovodní síti se zvýšil z 56 % na 92 %.
 • Ztráty vody klesly z 50 % na 19 %.
 • Počet vodovodních přípojek vzrostl 2,5 krát.


 

více »

Případová studie: městské aglomerace, Senegal

Počet obyvatel: 5 500 000

 • Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím prostřednictvím soukromých kohoutků nebo veřejných uličních hydrantů pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.
 • Vybudováním 220 000 nových domovních přípojek se podařilo snížit procento lidí, kteří využívali veřejné uliční hydranty - z 22 % na 10 %.
 • V důsledku dotovaného budování vodovodních přípojek získalo 1,7 mil. převážně chudých lidí možnost mít pitnou vodu doma přímo z kohoutku.
 • Tarify pro domácnosti se v uplynulých 9 letech nezměnily.
více »

Případová studie: Město West Jakarta, Indonésie

Počet obyvatel: 4 500 000

 • Bylo vybudováno 213 000 přípojek, čímž došlo ke zdvojnásobení počtu připojených zákazníků.
 • Pokrytí službami vzrostlo z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil.
 • Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel.
 • 16 000 lidí bez připojení k síti má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.
více »

Diskuze o způsobu regulace posunuta do konce listopadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu má do konce listopadu zanalyzovat možné varianty koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Vyplývá to z dnes schváleného materiálu, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka.

více »

Vláda přerušila debatu o regulaci cen ve vodárenství

Vláda dnes přerušila jednání o návrhu koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je nutné upravit navrhované usnesení a zúžit počet navrhovaných variant řešení. Premiér to uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády.

více »

Ministr životního prostředí Richard Brabec obměnil celé vedení ministerstva

Ministr životního prostředí Richard Brabec po svém uvedení do funkce odvolal všechny náměstky ministra z funkce. Na jejich pozice jmenoval nové vedení ministerstva.

více »

Musíme co nejvíce snížit hrozící ztrátu peněz z Operačního programu Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je v úspěšnosti čerpání financí z Evropské unie nejhorší v České republice. Ministr životního prostředí Richard Brabec chce přesunout část peněz v rámci jednotlivých prioritních os do oblastí, kde je větší šance na úspěšné dokončení projektů a zároveň budou mít reálný přínos pro zlepšení životního prostředí.

více »

Pachtovní smlouvy ve vodárenském sektoru? - dokončení

Smlouvy o nájmu a provozování a koncesní smlouvy pohledem nového občanského zákoníku.

 

více »

Pachtovní smlouvy ve vodárenském sektoru? - úvod

Smlouvy o nájmu a provozování a koncesní smlouvy pohledem nového občanského zákoníku.

více »

Frélich: V tuto chvíli se o dalším přesunu z OPŽP nejedná

Rrozhovor s prvním náměstkem MŽP ČR Martinem Frélichem o čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zdlouhavých procesech, chybách v přípravě či administraci, letošním schváleném převodu 3,7 miliard korun z OPŽP na podporu výstavby pražského metra a chystaném programu pro další období.

více »

Raizl: Velikost provozovatele či vlastníka přispívá k vyšší efektivitě

O efektivitě vodárenských provozovatelů a přiměřeném zisku tentokrát s Antonínem Raizlem z poradenské společnosti Ernst & Young.

více »

Maštálka: Vyšší efektivita privátních podniků logicky vyplývá z uplatňování vneseného know-how

Rozhovor s ředitelem odboru Cenová politika Ministerstva financí Ing. Pavlem Maštálkou o zkušenostech s novou metodikou stanovení přiměřeného zisku i aktuálních statistikách Ministerstva zemědělství, z nichž vyplývá vyšší efektivita soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury.

více »

Pro municipality

V této sekci naleznete aktuální témata i informační podklady určené municipálním vlastníkům vodárenské infrastruktury.

více »

Přehled zákonů vztahujících se k oblasti vodárenství

Vodárenství v ČR je upravováno celou řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších právních předpisů.

více »

Vodárenství v rukou ministerstev

Jak jsou nastaveny kompetence ministerstev v koloběhu vody od zdroje po koncového uživatele?

více »