Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Předseda vlády se zúčastnil klimatického summitu v Paříži

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 30. listopadu 2015 zúčastnil setkání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo v Paříži na úvod konference o změnách klimatu. Hlavním tématem summitu byla problematika ochrany klimatu, aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu.

Hlavním tématem summitu byla problematika ochrany klimatu, aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu.

Konference je 21. zasedáním smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a koná se v Paříži ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015. Hlavním úkolem pařížské klimatické konference je dojednání nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu, která by měla začít platit pro všechny smluvní strany této Rámcové úmluvy po roce 2020.

V přesném znění přinášíme projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na setkání hlav států a předsedů vlád na úvod Konference o změnách klimatu:

Vážené Excelence, dámy a pánové, vážení delegáti!

V úvodu bych rád vyjádřil upřímné poděkování vládě a lidu hostitelské Francie za přípravu a uspořádání této významné mezinárodní události. Vysoce si vážíme obrovského přínosu a úsilí, kterým Francie podpořila proces klimatického vyjednávání. Obzvlášť si ceníme skutečnosti, že nedávné nesmyslné brutální teroristické útoky neodradily Francii od uspořádání klimatické konference. Hluboce cítíme se všemi, kterých se tragické události dotkly; současně si uvědomujeme, že o to více musíme usilovat o dosažení kýženého výsledku našich jednání. Globální změna klimatu totiž může vyvolat konflikty a eskalovat napětí – tomu musíme nutně předejít.

Dovolte mi také ztotožnit se s vystoupeními, které zde přednesli představitelé ostatních států Evropské unie. Sešli jsme se zde s cílem řešit jednu z nejvýznamnějších hrozeb, kterým svět čelí – změnu klimatu. Je to zásadní výzva současnosti a my všichni musíme spolupracovat, abychom zabezpečili budoucnost svou i našich dětí.

V dnešní době je už zřejmé, že změna klimatu není jen záležitostí životního prostředí, ale nežádoucím způsobem ovlivňuje i mnohé další aspekty našich životů. Ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu, má negativní dopady na boj proti chudobě i na potravinové zabezpečení, je jednou z příčin migrace. Abychom ochránili a zachránili naši planetu a zachovali využití přírodních zdrojů i pro budoucí generace, musíme odpověď na tuto naléhavou výzvu hledat společně, tady a teď.

Ano – zde v Paříži musíme dojít k souhlasu v podobě ucelené právně závazné smlouvy, která zajistí, aby nárůst průměrné globální teploty nepřekročil 2°C ve srovnání s předindustriální úrovní. Součástí této smlouvy musejí být všechny ekonomiky, jak rozvinuté, tak rozvojové, a všichni, kdo výrazně přispívají k produkci emisí skleníkových plynů. Pouze taková univerzální účast v rámci nové smlouvy může zajistit skutečnou změnu současných rostoucích trendů emisí skleníkových plynů, přispívajících ke změně klimatu.

Musíme se též soustředit na účinná adaptační opatření, která mohou snížit nežádoucí dopady změny klimatu a současně přinést užitek životnímu prostředí, společnosti i ekonomice. Proto musí nová smlouva přistoupit k řešení změny klimatu vyváženě, způsobem, který zajistí stejný politický i praktický význam procesu snižování emisí skleníkových plynů i efektivní přizpůsobení se dopadům změny klimatu. Proto je nezbytné, abychom aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů i adaptaci včlenili do národních rozvojových plánů. Pouze tak podpoříme udržitelný rozvoj odolný vůči změně klimatu, jakož i nízkouhlíkový hospodářský růst, a naplníme tak vizi rozvoje světa do roku 2030, kterou jsme přijali v tomto roce v podobě Cílů udržitelného rozvoje na summitu OSN v New Yorku.

Je zřejmé, že tyto kroky si vyžádají nemalé finanční zdroje, technologickou podporu i posílení kapacit – musíme si však uvědomit, že jde o investice do naší budoucnosti.

Tento imperativ má Česká republika na mysli, když odpovědně plní své závazky plynoucí z Úmluvy a z jejího Kjótského protokolu. Naše emise skleníkových plynů byly v roce 2013 o více než 34 % nižší než v roce 1990. Spolu s Evropskou unií a jejími členskými státy jsme předložili náš vnitrostátně stanovený příspěvek (Intended National Determined Contribution, INDC) a přijali ambiciózní závazek do roku 2030 dále snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 1990.

Ačkoliv primární odpovědnost za přijetí a realizaci klimatických opatření spočívá na národní úrovni, jsme si vědomi nutnosti pomáhat potřebným. Za efektivní nástroj pro nasměrování zdrojů tam, kde je to nejvíce potřeba, především do nejméně rozvinutých zemí a obzvlášť zranitelných států, považujeme Zelený klimatický fond. Tomuto fondu Česká republika poskytla 5,3 miliónů USD. Dalšími 2 milióny USD jsme podpořili německý program klimatického financování CF Ready.

Chtěl bych vás ujistit, že Česká republika bude pokračovat v poskytování klimatického financování na podporu rozvojových zemí, a to jak bilaterální, tak multilaterální cestou. Současně bude hledat možnosti pro další navýšení těchto zdrojů a posílíme provázanost ochrany klimatu v rozvojových zemích s rozvojovou pomocí, kterou Česká republika poskytuje.

Excelence, dámy a pánové,

cesta k pařížské klimatické konferenci byla dlouhá a komplikovaná, dnešnímu zasedání předcházelo mnoho hodin náročného vyjednávání. Naše práce však ještě nekončí. Svět, který nás pozorně sleduje, naléhavě potřebuje ambiciózní a dlouhodobou právně závaznou smlouvu, vztaženou na všechny smluvní strany Úmluvy. Je naší povinností změnit vizi v realitu.

Děkuji za vaši pozornost.

------------------------------------

FOTOGALERIEZdro: www.vlada.cz
 

redakce, 1. 12. 2015
Doporučujeme:

Windhoek má nouzi o vodu, ale o nápady rozhodně ne

Ve městě Windhoek záleží na každé kapce vody. To je také mottem podniku WINGOC, který provozuje jedno z mála zařízení na světě, jež z odpadních vod vyrábí vodu pitnou.

více »

Albuquerque: Nutnost zapojení soukromého sektoru k dosažení dostupnosti vody a sanitace je evidentní

Catarina de Albuquerqueová je bývalá zvláštní zpravodajka OSN a jako svou klíčovou oblast vždy měla boj za rovný přístup k vodě na celé Zemi. Součástí jejích deklarací byl vždy požadavek na uznání přístupu k vodě jako základního lidského práva. I při této činnosti ovšem podporuje soukromý sektor jako zřejmý prostředek k rychlému a efektivnímu zajištění co nejširšího přístupu k vodě.

více »

Pro média

Máte zájem o vyjádření představitelů asociace? Po kliknutí se zobrazí přehled kontaků, včetně tiskových mluvčí našich členů.

více »

EK představila program na podporu cirkulární ekonomiky

Evropská komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se kruhové ekonomiky, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k efektivnějšímu hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

Tento přechod bude v příštích dvou letech finančně podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů, částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování výzkumu a inovací), částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.


více »

APROVAK v České republice

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR vznikla v červnu 2012. Jedná se o jedinou asociaci s cíleným zaměřením na problematiku provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

více »

COP21: A. Frérot a dalších 78 představitelů společností prosazují přechod k nízkouhlíkové ekonomice

Jen několik dní před zahájením pařížské konference o klimatu COP 21 se z podnětu Světového ekonomického fóra sešli nejvyšší představitelé 78 významných nadnárodních společností, jejichž tržby dohromady dosahují 1,8 bln. eur, a vyzvali světové vůdce k ambiciózní dohodě o klimatu.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Dceřinná společnost Nova Veolia zajišťuje digitální služby pro vodárenství i energetiku

Prostřednictvím specializovaných firem Nova Veolia vyvíjí inovační digitálně orientované služby, které staví na rozsáhlých znalostech a zkušenostech mateřské společnosti. Služby jsou určené zájemcům ze státního i soukromého sektoru, jež působí nejen v oblasti vodního hospodářství, podporují růst a doplňují zavedené vodohospodářské služby.

více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »