Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

Společnost vznikla transformací dvou firem rakouského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich – společnosti 1. JVS a.s. a společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., jež se rozdělila na dvě části. Část zabývající se provozováním vodohospodářského majetku se sloučila s 1. JVS a.s., která zároveň změnila své jméno na ČEVAK a.s.

Nově koncipovaná společnosti se stala pátým největším vodárenským provozovatelem v České republice. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro téměř 540 tisíc obyvatel Jihočeského a části Plzeňského kraje. ČEVAK spravuje vodovodní sítě o délce 4 957 km, 141 úpraven vody, kanalizační sítě o délce 2 678 km a 192 čistíren odpadních vod.

Kvalita vody
Ve spolupráci s městy a obcemi věnuje společnost ČEVAK a. s. dlouhodobě velkou pozornost zlepšování kvality dodávané pitné vody a kvality odváděné vody odpadní. Zpracováno a do centrálního registru hygienické služby (PiVo) bylo odesláno 1 542 výsledků rozborů odebraných vzorků pitné vody. Požadovaným parametrům vyhovělo 99,48%.
Z odebraných 1810 vzorků čištěné vody vyhovělo požadovaným parametrům vodohospodářského rozhodnutí 99,78%.

Personální oblast
Společnost má nyní 776 zaměstnanců, z toho 636 mužů 140 žen. Ve firmě pracuje 12% vysokoškoláků, 31% středoškoláků a 57% vyučených v oboru a
se základním vzděláním. Velký důraz je kladen na pravidelné, systematické a dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců. Kromě povinných proškolení vyplývajících ze zákona, je velká pozornost věnována seminářům a kurzům zaměřeným na rozvoj profesních dovedností, znalostí a jazykového vybavení.

Vybrané údaje o provozovaném majetku

Pitná voda
Počet zásobovaných obyvatel - 537 887
Délka vodovodní sítě (km) - 4 957
Počet úpraven vod - 141

V průběhu roku 2011/2 odstranili pracovníci společnosti 1 207 poruch na hlavních vodovodních řadech a 651 poruch na vodovodních přípojkách. Navýšení počtu
havárií na hlavních řadech bylo způsobeno vysokými mrazy v lednu a únoru letošního roku. Na počtu poruch na přípojkách se podepsala nedostatečná péče vlastníků napojených nemovitostí o vodoměrné šachty a vodoměry ve stejném období.

Odpadní voda
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť - 484 903
Délka kanalizační sítě (km) - 2 678
Počet ČOV - 192

V průběhu roku 2011/2 bylo havarijním dispečinkem zaznamenáno a následně opraveno 124 poruch na hlavních kanalizačních řadech a 109 na kanalizačních přípojkách. Celkem bylo vyměněno 193 poklopů na kanalizačních šachtách za nové, popřípadě usazeno do správné nivelety vůči okolnímu terénu. Vyčištěno bylo 136 km kanalizačních řadů a 13 km přípojek. Speciální kamerou bylo zrevidováno 16 km sítí. Tyto prohlídky speciální kamerou napomáhají dlouhodobě odhalovat „černé producenty“, kteří neoprávněně vypouští odpadní vody.

Kal produkovaný na jednotlivých čistírnách odpadních vod je předáván oprávěným firmám, které jej využívají převážně při rekultivacích. Část kalu z čistíren odpadních vod v Českých Budějovicích, Kaplici a Velešíně putovala k největšímu tuzemskému producentovi žížal druhu Dendrobaena veneta, které jej zpracovávají na kvalitní hnojivo pro zahrádkáře.

Více informací o společnosti naleznte na www.cevak.cz

11. 7. 2013
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »