Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Společnost působí zejména v bývalém okrese Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Výroba vody
Královéhradecká provozní vyrábí a dodává pitnou vodu pro 158 091 obyvatel královéhradeckého regionu, zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména prostřednictvím Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) a několika dalších menších skupinových vodovodů.

Výroba, rozvod a dodávka pitné vody v roce 2011
-  Počet úpraven vod - 6
-  Počet vodojemů - 30
-  Délka vodovodní sítě - 1 310km
-  Voda k realizaci -  8 711tis.m3
-  Voda vyrobená ve vlastních zdrojích -  7 056tis.m3
-  Voda fakturovaná - 6 924tis.m3
-  Počet poruch na vodovodní síti -  496

Zdroje, které v rámci VSVČ Královéhradecká provozní, a.s. využívá, jsou převážně zdroji podzemními s využívanou kapacitou 352l/s.


Odvádění a čištění odpadních vod

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku města Chlumec nad Cidlinou (servisní smlouva).

Největší provozovanou čistírnou je ČOV Hradec Králové, kam jsou přiváděny odpadní vody z města Hradec Králové, Třebechovic a nejbližšího okolí. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce této čistírny.

Od dubna roku 2007 Královéhradecká provozní provozuje ČOV v Novém Bydžově, kterou VaK Hradec Králové nabyl do majetku. Svojí kapacitou se řadí za ČOV HK na druhé místo. Na této čistírně je čištěna odpadní voda z Nového Bydžova a okolí. V roce 2011 byla i tato čistírna rekonstruována.

Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2012
- Počet kanalizačních přípojek -  17 642
- Počet čistíren odpadních vod - 13
- Počet čerpacích stanic - 77
- Délka kanalizační sítě (bez přípojek) -  517km
- Množství vyčištěné odpadní vody -  17 394tis.m3

Kvalita vody
Pro region Hradec Králové jsou využívány podzemní zdroje pitné vody z několika lokalit – jedná se zejména o podzemní zdroje Litá, Třebechovice, Nový Bydžov, Třesice a Písek. Podzemní vody jsou charakteristické svojí vyšší tvrdostí, což platí i pro vodu, kterou využívají naši odběratelé.

Hodnoty vybraných ukazatelů kvality pitné vody ve vodovodní síti v Hradci Králové

  jednotka limit průměrná hodnota v síti
mikrobilogické ukazatele
     
Eschericia coli KTJ/100ml 0 0
enterokoky KTJ/100ml 0 0
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0
kultivované organismy při 22°C KTJ/ml 200 0
kultivované organismy při 36°C KTJ/ml 20 0
chemické ukazatele
     
tvrdost mmol/l 2 - 3,5 (doporučeno) 3,6 (velmi tvrdá)
dusitany mg/l 0,5 <0,008
dusičnany mg/l 50 17,6
pH (reakce vody) - 6,5 - 9,5 7,1
železo mg/l 0,20 0,06
mangan mg/l 0,05 <0,04
zákal ZFn 5 0,67
sírany mg/l 250 93
chlor mg/l 0,30 0,08
CHSKMn mg/l 3,0 0,58
chloridy mg/l 100

28,2

 

Kontakty
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec králové

Úřední hodiny – zákaznické centrum (obchodní oddělení)
Pondělí, Středa 8.00-17.00
Úterý 8.00-14.00
Čtvrtek pouze domluvené schůzky
Pátek 8.00 -11.00

Kontaktní místo Nový Bydžov
Tovární 1355; Nový Bydžov tel.: 495 490 320
Po-Pá 7.00 – 13.00

www.khp.cz

redakce, 10. 1. 2014
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »