Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

Vedle své hlavní činnosti, řeší řadu jiných aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.

Hlavní ukazatele výroby pitné vody (údaje za rok 2013):
- počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou - 398 155
- voda k realizaci - 22 062 tis. m3
- počet provozovaných úpraven pitné vody - 30
- počet provozovaných vodojemů - 158
- počet vodovodních přípojek - 67 149
- celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek) - 2100 km

Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod (údaje za rok 2013):
- množství vyčištěných odpadních vod - 39 300 tis. m3
- počet obyvatel připojených na kanalizační síť - 308 984
- počet provozovaných čistíren odpadních vod - 27
- počet přečerpacích stanic odpadních vod - 136
- počet kanalizačních přípojek - 46 848
- délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek) - 1239 km

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ je od 1. 6. 2009 držitelem následujících certifikátů:
Sytému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 (QMS) - ITC_QMS_CZ.pdf
Systému řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001 (EMS) - ITC_EMS_CZ.pdf


Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 (OHSAS)
Tyto tři systémy jsou integrovány do jednoho systému řízení, tzv. Integrovaného systému managementu (ISM). Certifikace výše uvedených systémů je nedílnou součástí úsilí celé společnosti o neustálé zvyšování kvality svých služeb a produktů, spokojenosti zákazníků, o minimalizaci svých negativních dopadů na okolí ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti a o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců.

V neposlední řadě, jako společensky odpovědná společnost, podporuje řadu projektů spolu s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v oblasti ochrany životního prostředí a svoji činnost zaměřuje i na osvětu a vzdělávání, jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost.

Hlavním projektem Nadačního fondu Veolia jsou MiNiGRANTY. Díky MiNiGRANTům zaměstnanci naší společnosti navrhují nadačnímu fondu, kterým akcím a neziskovým organizacím chtějí ve svém okolí pomoci.

Společnost podporuje také netradiční tréninkové kavárny, v rámci Firemního dobrovolnictví pomáhá různým neziskovým organizacím, snaží se prosadit kohoutkovou vodu do restaurací a nabízí krásné designové karafy na vodu zdarma těm restauracím ve svém regionu působení, které projeví zájem se do projektu Kohoutková.cz zapojit.


Spokojenost zákazníků se službami, které společnost poskytuje, se odráží ve výsledcích telefonického průzkumu spokojenosti zákazníků všech vodárenských společností skupiny Veolia Voda, který každoročně provádí nezávislá společnost IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Osloveno bývá na 700 respondentů z řad domácností, firem, správců bytových domů a zástupců bytových družstev na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Výsledky průzkumu jsou následně velmi důležitou a cennou informací, napomáhající celkovému zkvalitňování nabízených služeb.

Pro kontakt se zákazníky slouží šest zákaznických center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Valašských Kloboukách, Uničově a Konici.
24 hodin mohou také zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668 nebo pro více informací navštívit internetové stránky společnosti www.smv.cz.

redakce, 7. 1. 2014
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »