Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

Výrobu vody pro 1,26 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 200 tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina zajišťují úpravny vody Želivka, Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je pouze rezervním zdrojem. Odpadní vody jsou systémem stok odváděny do čistíren odpadních vod, kde jsou vyčištěny a odcházejí do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava.

Vedle své hlavní činnosti řeší PVK řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

PVK jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje také na osvětu a vzdělávání.

Společnost PVK v roce 2012 úspěšně obhájila certifikaci systémů managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí (ČSN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 14001:2005). PVK získaly první certifikát managementu kvality již v roce 2003 a od té doby zavedený systém managementu neustále zlepšují a rozšiřují na další činnosti a služby poskytované odběratelům i dalším svým zákazníkům.
V roce 2012 byl v PVK zaveden také systém managementu rizik, jehož cílem bylo zmapovat rizika a zabránit tak negativním událostem, které mohou způsobit zejména ekonomickou škodu nebo alespoň omezit jejich následky.

Výroba vody

 • PVK zásobují pitnou vodou 1,24 mil. obyvatel hl. m. Prahy a dalších cca 200 tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina. Výrobu vody zajišťují úpravny vody Želivka, Káraný a Podolí. Podolí je od roku 2002 jen rezervním zdrojem.
 • V roce 2012 bylo vyrobeno celkem 118 997 tis. m3 vody. Z tohoto množství bylo 117 868 tis. m3 pitné vody (tj. 99,05 %) a 1 129 tis. m3 užitkové vody (tj. 0,95 %).
 • Výroba vody se v roce 2012 opět snížila, poklesla o 53 tis. m3. Výraznější pokles nastal u fakturace vody, a to o 729 tis. m3. Také průměrná spotřeba vody na osobu a den v Praze se snížila ze 112 litrů na 109.
 • Ztráty vody se v posledních letech pohybují kolem 21 %. Stabilní úroveň si udržují také díky pravidelné diagnostice vodovodní sítě. V roce 2012 bylo preventivně prověřeno 2 812 km a nalezeno 377 skrytých úniků vody. Další snižování procenta ztrát vody bez dodržení doporučené míry obnovy vodovodní sítě bude velmi obtížné.

 

Výroba vody v roce 2012
  v m3
Úpravna vody Želivka  88 298 294
Úpravna vody Káraný  29 569 816
Úpravna vody Podolí 0
Pitná voda celkem 117 868 110
Průmyslový vodovod 1 128 943
Celková výroba 118 997 053


Odvádění a čištění odpadních vod

 • Na stokovou síť bylo v Praze v roce 2012 napojeno 1,22 mil. obyvatel. Její celková délka včetně kanalizačních přípojek činí 4 551 km. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť.
 • PVK provozovala v roce 2012 vedle ÚČOV dalších 21 pobočných čistíren odpadních vod: Běchovice, Březiněves, Horní Počernice - Čertousy, Dolní Chabry, Holyně, Kbely, Koloděje, Kolovraty, Klánovice, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí, Sobín, Svépravice, Uhříněves - Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř, Zbraslav.
 • Celkem PVK vyčistily 121 242,5 tis. m3 odpadní vody, což je o 6,3 % méně než v předchozím roce. Převážnou většinu odpadní vody, 93,1 % vyčistila ÚČOV, zbývající část pobočné čistírny odpadních vod.
 • Důvodem nízkého přítoku odpadní vody byly pravděpodobně nízké dešťové srážky, které dlouhodobě ovlivňují množství odpadních vod.
 • Kvalita odpadních vod z ÚČOV i pobočných čistíren odpadních vod byla v souladu s legislativními předpisy, nedošlo k překročení žádného ze sledovaných ukazatelů.


Havárie na vodovodní síti
Počet havárií na vodovodní síti se v roce 2012 zvýšil. Celkem bylo řešeno 4 507 havárií, což je o 198 (4,6 %) více než v roce 2011. Kvůli mimořádným klimatickým podmínkám výrazně narostl zejména počet komplikovaných a rozsáhlých havárií. Průměrná doba přerušení dodávky vody jednou havárií činila 10 hod. a 39 min.

Z celkového počtu havárií bylo odstraněno 2 306 havárií vodovodních řadů a přípojek. V 94 případech se jednalo o havárie 1. kategorie (výrazný nárůst o 48 havárií, tj. 104,3 % proti předchozímu roku), což jsou havárie, při nichž je přerušeno zásobování pro více než 1 000 obyvatel, případně mají dopad na zdravotnická zařízení či jiné významné objekty. 243 havárií spadalo do 2. kategorie a 4 170 havárií do 3. kategorie. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu – 2 845 havárií (63,1 %) a pohyb půdy – 1 358 havárií (30,1 %).

Havárie na stokové síti
Počet havárií na stokové síti v roce 2012 výrazně vzrostl. Celkem bylo řešeno 3 779 havárií stokové sítě, což je o 590 (18,5%) více než v předchozím roce. Havárie přípojek tvořila téměř polovinu z celkového počtu havárií.

Podle druhu poškození (havárie) bylo řešeno 3 011 ucpávek (79,68 %), 304 poškozených nebo chybějících poklopů (8,04 %). Mezi další příčiny havárií patřila deformace trouby, destrukce, poškozené zdivo stěn, praskliny, mechanické poškození aj.


Kvalita vody
Kontrola kvality pitné i odpadní vody je prováděna pravidelně akreditovanou laboratoří PVK. Akreditace pokrývá celou činnost laboratoří - vzorkování a rozbory pitné, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody a vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a kalů a vody ke koupání, včetně vzorkování odpadů a analýzy provozních chemikálií používaných pro úpravu a čištění vody.

 • Pitná voda

Pitná voda je v celé Praze nezávadná, zcela vyhovuje českým i evropským standardům  po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.  Její kvalita je systematicky kontrolována v průběhu celého procesu výroby a distribuce pitné vody,  až po kohoutek spotřebitele.
Kvalita pitné vody je sledována v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody, která je v souladu s požadavky EU na pitnou vodu.  

Celkem laboratoře PVK  v roce 2012, stejně jako předchozích letech, sledovaly kvalitu pitné vody u  téměř 6000 vzorků. Vyhovující kvalita vody byla u 99,6, % odebraných vzorků. Z toho 72 % vzorků bylo odebráno z pražské distribuční sítě a zbytek vzorků byl odebrán na úpravnách vody Želivka a Káraný.  Distribuční síť byla kontrolována u vodojemů, přivaděčů, čerpacích stanic i u spotřebitelů.

 • Odpadní voda

Laboratoř PVK pravidelně monitoruje kvalitu odpadní vody z ÚČOV a její technologie včetně kalů a bioplynu, dále odpadní vody z PČOV, od velkoproducentů, ze stokové sítě a z výpustních míst provozovaných PVK. Kontrolují se také tekuté odpady dovážené externími subjekty na ÚČOV a PČOV. Rozsah a četnost sledování je v souladu s platnými právními předpisy pro odpadní vody. Hlavním důvodem kontroly kvality odpadních vod je dodržování předepsaných limitů pro vypouštění odpadních vod, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí. V roce 2012 nedošlo u pražské ÚČOV k překročení zpoplatněné koncentrace v žádném ukazateli. Celkem bylo v roce 2012 zpracováno v laboratoři odpadních vod PVK 15 483 vzorků, z toho pro ÚČOV 9 463 vzorků odpadních vod, kalů, tekutých odpadů a bioplynu.


Zákaznická spokojenost

Jako zákaznicky orientovaná společnost usilují PVK o kvalitu dodávaných služeb a spokojenost svých zákazníků. Proto společnost přijala „Závazky zákaznických služeb“, které přispěly ke zkvalitnění služeb pro zákazníky. Díky závazkům se zkrátila doba, kdy jsou vyřizovány požadavky a dotazy zákazníků. Společnost sama upozorňuje zákazníky na zvýšenou spotřebu vody (pokud se jim zvýšila spotřeba vody více než o 50 % nebo o 50 m3 vody) a pomáhá zákazníkům v tíživé situaci. Dodržování závazků se také odrazilo ve vysoké spokojenosti zákazníků v roce 2012. Při pravidelném průzkumu spokojenosti, který v září a říjnu 2012 provedla společnost International Business and Research Services (IBRS).
Telefonického výzkumu se zúčastnilo 700 respondentů z Prahy z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem. 

Celkově je se službami, které nabízejí v Praze PVK, spokojeno 94 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 88 %. Nejvyšší celková spokojenost je u firemních zákazníků (96 %), zde je nárůst spokojenosti oproti loňskému roku o 2 %.

S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 92 % respondentů. Tomu odpovídá i používání vody z kohoutku na pití – celkem 86 % respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije. Potvrzuje se tak úspěšnost aktivit, které na podporu pití vody z vodovodu organizují PVK. Nejúspěšnější z nich je projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací. Do projektu se za 3 roky zapojilo v Praze přes 400 restaurací.

Jen jedno procento respondentů zažilo někdy přerušení dodávky vody, z toho plyne velmi vysoká spokojenost s plynulostí dodávek vody. Plných 99 % respondentů bylo s plynulostí dodávky vody spokojeno.

Výzkum potvrdil také mimořádnou spokojenost s profesionalitou zaměstnanců PVK. 97 % respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci PVK, je s jejich profesionalitou spokojeno. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce celých 99 %. U těchto hodnot agentura IBRS zaznamenala navíc mírný nárůst spokojenosti oproti loňskému roku.

Více informací o společnosti na www.pvk.cz

redakce, 11. 7. 2013
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »