Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu ČR. Hlavní výrobní  činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

Do oblasti působnosti patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a ČOV města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.

V podobě akciové společnosti působí od května 1992. Společnost byla privatizována jako akciová společnost tzv. smíšeného typu, která infrastrukturní majetek vlastní a zároveň provozuje. Většinovými akcionáři se stalo 184 obcí a měst v oblasti působnosti společnosti. V květnu 1999 tito vlastníci akcie SmVaK Ostrava a.s. prodaly zahraničním společnostem.
V současné době je majoritním akcionářem španělská společnost AQUALIA CZECH S.L., která je držitelem akcií představujících podíl na hlasovacích právech společnosti ve výši 98,68 %. Je součástí mezinárodního koncernu FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních služeb.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení dle evropských norem a požadavků kvality:
ČSN EN ISO 9001:2009 (systém řízení kvality)
ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního řízení)
ČSN OHSAS 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců)

Ocenění:
Ocenění vysoké úrovně péče o systém řízení a bezpečnosti - Certifikát výjimečnosti TÜV CZ s.r.o.
Podnikatel roku 2008 ve vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji
Cena Mezinárodní asociace pro bezvýkopové technologie 2007 za projekt Sanace III. přivaděče Ostravského oblastního vodovodu
Ocenění v soutěži Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vodohospodářská stavba roku 2010 pro investici Rekonstrukce vodovodního přivaděče Doubrava – Karviná v úseku od levého břehu řeky Olše do Karviné-Starého Města

Základní technické informace

Základním výrobním a distribučním systémem SmVaK Ostrava a.s. zajišťujícím dodávku pitné vody v severní části Moravskoslezského kraje je vodárenská soustava Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Tento páteřní vodárenský systém plynule a spolehlivě dodává dostatek kvalitní pitné vody pro více než jeden milion obyvatel Moravskoslezského kraje. Současná podoba představuje systém se třemi úpravnami povrchové vody z vodárenských nádrží o celkové kapacitě 5 360 l.s-1. Vodovodní řady tvoří 497 km převážně ocelového potrubí od profilu DN 300 do DN 1 600 mm. Objem celkem 125 vodojemů dosahuje 303 010 m3.

Počet zásobovaných obyvatel celkem - 1 132 246
Počet obyvatel napojených na vodovody SmVaK Ostrava a.s. - 731 194
Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci - 532 501
Délka vodovodní sítě (km) - 4 931
Délka kanalizační sítě (km) - 1 636
Počet úpraven vod - 41
Počet čistíren odpadních vod - 67
Počet vodovodních přípojek - 124 936

Produkce pitné vody

Společnost zásobuje pitnou vodou z veřejných vodovodů odběratele v městech a obcích bývalých okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Na základě smluvního vztahu dodává pitnou vodu i do veřejné vodovodní sítě města Ostravy, Studénky, Hlučína a několika dalších obcí.

Rozhodující podíl (více než 94 %) vyrobené pitné vody připadá na vodu z centrálních zdrojů upravovanou a rozváděnou v rámci jedné z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v ČR - OSTRAVSKÉHO OBLASTNÍHO VODOVODU. Jako hlavní velkokapacitní zdroje povrchové vody slouží tomuto systému údolní nádrže Kružberk v Jeseníkách, Šance a Morávka v Beskydech. Největšími úpravnami vody jsou Podhradí (maximální kapacita 2200 l.s-1), Nová Ves u Frýdlantu n.O. (2200 l.s-1) a Vyšní Lhoty (450 l.s-1).
Při úpravě povrchové vody na vodu pitnou se uplatňuje technologie na principu koagulační filtrace. Jako koagulant je používán síran hlinitý, voda je dále filtrována na pískových filtrech a v závěru procesu desinfikována. Desinfekce pitné vody je prováděna chlorem a oxidem chloričitým, který má lepší oxidační vlastnosti a nevytváří nežádoucí sloučeniny s dusíkatými látkami.

Kvalita produkované pitné vody z výše uvedených úpraven vod je velmi dobrá a trvale vyhovuje všem ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb. Splňuje i nároky kladené na vodu pro přípravu kojenecké stravy (např. obsah dusičnanů se trvale pohybuje v hodnotách 2-3 x nižších než je přípustný limit). Zbývající podíl vyrobené vody pochází z lokálních – místních - povrchových a především podzemních zdrojů. Tyto zdroje jsou využívány pro zásobování obyvatel obcí nebo jejich částí, které nejsou napojeny na centrální zdroje. Při úpravě vody z místních zdrojů jsou využívány technologie provzdušňování, technologie prosté filtrace, popřípadě je prováděna pouze dezinfekce. Použitá technologie je závislá na specifické kvalitě každého místního zdroje. I kvalita pitné vody pocházející z námi provozovaných místních zdrojů splňuje trvale požadavky dané vyhláškou 252/2004 Sb.

Zpracování odpadních vod
1 .Odvádění a čištění odpadních vod
Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje v současné době kanalizační síť v 78 obcích o celkové délce 1 680 km. Čištění odpadních vod je zabezpečováno na 67 ČOV o celkové kapacitě 279 471 m3d-1 a 975 611 ekvivalentních obyvatel (EO). Skoro dvě miliardy vynaložila v uplynulých deseti letech společnost SmVaK Ostrava a.s. na splnění podmínek směrnice Rady Evropy o čištění městských odpadních vod do roku 2010, ke kterým se Česká republika zavázala při vstupu do EU a které požadovaly vybavit všechny města a obce nad 2 tisíce ekvivalentních obyvatel veřejnou kanalizací zakončenou čistírnou odpadních vod. Všechna města nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel pak musí mít vybudovány mechanicko-biologické čistírny s odstraňováním dusíku a fosforu.
Společnosti SmVaK se s tímto ekonomicky i technicky náročným úkolem podařilo úspěšně vyrovnat a všechny prostředky, které byly na jeho splnění vynaloženy, pocházejí z vlastních zdrojů, protože od roku 1999, kdy města a obce prodaly své akciové podíly v SmVaK zahraničním operátorům, nemá společnost přístup k žádným dotacím ze státních ani evropských fondů.
SmVaK Ostrava a.s. za posledních deset let provedla rekonstrukce a modernizace všech čistíren odpadních vod s cílem zajistit veškeré podavky směrnic EU a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění. Rekonstrukcí prošly postupně všechny čistírny s kapacitou nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel a splňují tak požadavky nejen na kvalitu v oblasti likvidace organických látek (BSK5, CHSK), ale i v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík pro tzv. citlivé oblasti, pro které stanovují evropské předpisy přísnější požadavky na kvalitu. Dvě zařízení s kapacitou nad 100 000 ekvivalentních obyvatel - čistírna odpadních vod Frýdek Místek (rekonstrukce 2006-2007, náklad 40 mil. Kč a čistírna odpadních vod Opava (rekonstrukce 2007-2008, náklad 30,5 mil. Kč) dokonce splňují velmi přísný limit 10 mg/l celkového dusíku.
Potřebné rekonstrukce zajišťující zvýšení účinnosti čištění odpadních vod proběhly i na dalších čistírnách, ČOV Nový Jičín (náklad 40 mil. Kč), např. ČOV Frenštát p/R (náklad 36 mil. Kč) a ČOV Příbor (náklad 35 mil. Kč). Všechna rekonstruovaná zařízení tak již zajišťují nejen eliminaci organického znečištění, ale odstraňují i dusík a fosfor, jejichž nadměrný obsah ve vodním prostředí způsobuje nadprodukci rostlinné biomasy (eutrofizaci) se všemi negativními průvodními jevy.

2. Největší a nejmodernější čistírny odpadních vod SmVaK Ostrava a.s.
Čistírna odpadních vod Opava

První městská čistírna odpadních vod v Opavě byla uvedena do provozu již ve třicátých letech 20. století. S růstem města byla postupně rozšiřována a upravována. V roce 1967 prošla kompletní přestavbou. Postupné připojování nových závodů a růst počtu obyvatel však vyžadovaly další úpravy a intenzifikaci zejména biologické části zařízení. Přes veškeré úpravy a modernizace byla čistírna odpadních vod v osmdesátých letech trvale přetěžována.
Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k rekonstrukci a rozšíření čistírny. Původní projekt z roku 1989, který počítal s rozšířením na sousední pozemek, byl s ohledem na změněné podmínky upraven a pro rozšíření byly využity pouze prostory v areálu vlastní čistírny odpadních vod.
I. etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod byla ukončena v prosinci1996, II. etapa v červnu 1997. Nová čistírna odpadních vod zahrnovala část původních rekonstruovaných objektů a objekty nově vybudované.

Od té doby prošla čistírna několika dalšími rekonstrukcemi, z nichž k nejvýznamnějším bezesporu patří:

 • Rekonstrukce odvodňování a zahušťování kalu
 • Rekonstrukce plynového hospodářství
 • Instalace zařízení na chemickou eliminaci fosforu
 • Rekonstrukce dosazovací nádrže na dešťovou zdrž
 • Rekonstrukce biologického stupně čištění na kaskádovou aktivaci
 • Rekonstrukce usazovacích nádrží
 • Rekonstrukce plynojemu
 • Instalace dekantační odstředivky


Moderní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Opava (s kaskádovou aktivací, s biologickým i chemickým odstraňováním fosforu, s výrobou elektrické energie z přebytků bioplynu a s kompletní automatizací řízení provozu) v současnosti zabezpečuje čištění nejen komunálních odpadních vod z města Opavy, ale i odpadních vod z významných průmyslových a potravinářských podniků (Ostroj a.s., Model Obaly a.s., Bivoj a.s., Opavia - LU a.s.). Čistírna odpadních vod splňuje nejpřísnější požadavky legislativy EU i České republiky na kvalitu čištěných vod, včetně dodržení limitu ukazatele celkového dusíku ve vypouštěných vodách na úrovni θ 10,0 mg.l-1.

Současné parametry (projektovaná kapacita):
Počet ekvivalentních obyvatel: 149 000 EO
Množství odpadních vod: 33 500 m3.d-1

Čistírna odpadních vod Frýdek Místek
Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro město Frýdek Místek byla vybudována ve Sviadnově a je v provozu od roku 1967.
Byla určena k čištění odpadních vod od obyvatelstva a zpracovávala rovněž odpadní vody frýdecko-místeckých průmyslových závodů. Později se na toto zařízení napojil i Pivovar Radegast v Nošovicích. Původní kapacita však postupně přestávala stačit rostoucím nárokům na kvalitu vyčištěné vody, zařízení nebylo schopno zajistit eliminaci dusíku.
Od konce 80. let bylo plánováno rozšíření a rekonstrukce celé čistírny odpadních vod. Cílem této ekologické investice bylo zvýšit účinnost odstraňování organických látek a odbourávání dusíku. Vlastní výstavba nové čistírny byla zahájena v červenci1990. V 90. letech však došlo k velkým změnám v množství a kvalitě odpadních vod v důsledku restrukturalizace místního průmyslu a bylo nutno přistoupit k úpravám původního projektu. V prosinci roku 1995 byla další z moderních čistíren odpadních vod akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace dokončena. Zahrnuje část rekonstruovaných původních objektů a objekty nově navržené.

Od té doby prošla ČOV několika dalšími rekonstrukcemi, z nichž mezi nejvýznamnější patří :

 • Rekonstrukce hrubého předčištění
 • Instalace zařízení na chemickou eliminaci fosforu
 • Rekonstrukce dešťové zdrže
 • Rekonstrukce biologického stupně čištění na kaskádovou aktivaci s doplněním postdenitrifikace
 • Instalace dekantační odstředivky
 • Rekonstrukce česlí v dešťové zdrži
 • Rekonstrukce plynového hospodářství


Rekonstruovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Frýdek Místek (s kaskádovou aktivací, s chemickým odstraňováním fosforu, s výrobou elektrické energie z přebytků bioplynu a s kompletní automatizací řízení provozu) zabezpečuje čištění komunální odpadních vod města Frýdku Místku a přilehlých obcí, dále odpadních vod z významných průmyslových a potravinářských závodů (Hyudai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Arcelor Mittal Frýdek Místek, Pivovar Radegast, Mlékárna Místek - EKOMILK s.r.o.). Čistírna v současnosti splňuje nejpřísnější požadavky legislativy EU i České republiky na kvalitu čištěných vod, včetně dodržení limitu ukazatele celkového dusíku ve vypouštěných vodách na úrovni θ 10,0 mg.l-1.

Současné parametry (projektovaná kapacita):
Počet ekvivalentních obyvatel: 164 466 EO
Množství odpadních vod: 40 450 m3.d-1

Významné investice - rok 2012
K významnějším stavbám realizovaným v roce 2012 patří dokončení realizace stavby rekonstrukce přivaděče pitné vody Doubrava – Karviná OC DN 800 v celkové délce 2703 m. Rekonstrukce spočívala ve stabilizaci stávajícího ocelového potrubí DN 800 metodou relining (vtažení polyethylénového potrubí profilu D630) a v části úseku metodou swagelining (vtažení polyethylenového potrubí v původním profilu DN 800).

V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Butovice, DN 300 - 400 v úseku přerušovací komory Hýlov a vodojemu Butovice v celkové délce 7500 m, kterým je dopravována voda pro město Bílovec, Studénku, Klimkovice a další obce. Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících řadů za potrubí z tvárné litiny DN 350 – 400. Vzhledem k nutnosti zabezpečit nepřetržité dodávky pitné vody do spotřebišť je nutné tuto stavbu realizovat po etapách s předpokládaným ukončením v roce 2013.

Dalšími investicemi v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou byly rekonstrukce vodovodů ve Frýdlantu nad Ostravicí na ulicích Nádražní a Komenského a dále pak rekonstrukce vodovodních řadů v Ženklavě s vybudováním samostatného tlakového pásma a ATS. Významnou investicí v oblasti odvádění a čištění odpadních vod bylo dokončení rekonstrukce na ČOV Bohumín – hygienizace kalu, dále pak rekonstrukce kanalizačních řadů v Bohumíně – Skřečoni na ulici Míru.

Fotogalerie


Podhradí - hala filtrů


Rekostrukce přivaděče do KarvinéÚpravna vody Nová ves

Více informací naleznete na internetových stránkách společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: www.smvak.cz

redakce, 11. 7. 2013
Doporučujeme:

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »