Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: Středočeské vodárny, a. s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, části okresů Prahy – východ a západ, Rakovník a Mladá Boleslav) pitnou vodou. To je téměř čtvrtina zalidnění kraje.

Od prosince 2004 společnost provozuje majetek měst a obcí sdružených v akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM).
Společnost SVAS zajišťuje služby odběratelům a vlastnické společnosti VKM platí nájemné, které je reinvestováno do jejího majetku.

Pitná voda – vybrané ukazatele k 31.12.2012
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou   281 tisíc
Voda k realizaci  14 922 tis. m3
Voda nefakturovaná 18,99 %
Počet provozovaných úpraven pitné vody 3
Počet provozovaných vodojemů 92
Počet vodovodních přípojek   69 638
Celková délka provozovaných vodovodních
řadů a sítí (bez přípojek)   2 460 km

Odpadní voda – vybrané ukazatele k 31.12.2012
Množství vyčištěných odpadních vod 13 608 tis. m3
Počet obyvatel připojených na kanalizační síť   184 tisíc
Počet provozovaných čistíren odpadních vod 46
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 110
Počet kanalizačních přípojek   30 921
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek)  837 km

Činnost SVAS
Jedná se o výrobu a distribuci pitné vody, odkanalizování a čistění odpadních vod. Nicméně jsou tam samozřejmě i další: činnost laboratoří pitných a odpadních vod, projekce, stavební činnost či lesní hospodářství, což je třeba správa lesa vysázeného v oblasti kolem Mělnické Vrutice a Řepínského dolu, kde je naše nejvýznamnější jímací území.

ISO
Společnost splňuje podmínky a kritéria podle specifikace ČSN EN ISO 14001:2005 - environmentální management, ČSN EN ISO 9001:2009 – management jakosti a ČSN OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kvalita vody
Okolo 80% pitné vody dodávané Středočeskými vodárnami (SVAS) pochází z vysoce kvalitních podzemních zdrojů a zbývajících 20% je povrchová voda z vodárenské nádrže Klíčava.
Jímaná podzemní voda není nikterak upravována, pouze je hygienicky zabezpečena plynným chlórem. Tato podzemní voda, kterou naše společnost dodává v Kladenském a Mělnickém regionu, má i přes vyšší tvrdost obecně velmi dobrou kvalitu a výbornou chuť.
Kvalita dodávané pitné vody Středočeskými vodárnami je kontrolována v souladu s platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality.
 
Včasné informace pro zákazníky 
Registrovaní zákazníci využívají velmi užitečnou službu SMS Info, prostřednictvím které mohou získat informace o aktuálním přerušení dodávky vody či plánované odstávce. A novinkou je zobrazování provozních událostí na Google mapě s informacemi o vzniku, předpokládané délce a době odstranění havárií.
 
Ekologie
Pro SVAS ekologie není jen prázdným pojmem. V návaznosti na schválený plán odpadového hospodářství jsou na všech větších a středních objektech umístěny kontejnery na separaci a recyklaci odpadů. Tento systém je stále rozšiřován a zdokonalován. Standardně funguje příjem odpadů cizích původců (restaurace, domácnosti bez kanalizace) na ČOV Kladno – Vrapice, Kralupy a Mělník, který umožňuje na čistírnách likvidovat odpady, které by jinak zatěžovaly životní prostředí skládkováním nebo neodbornou likvidací. 
Ekologicky se společnost snaží chovat i ke svým zákazníkům. Šetří třeba naše lesy, když faktury rozesílá e-mailem v PDF formě. A zákazník si je může uchovat či vytisknout podle své potřeby. Placení faktur může probíhat hotově, trvalým příkazem bankovním či přes SIPO, ale také na terminálech Sazky. Jsou všude, na poštách, v obchodních centrech, na benzinkách. A  poplatek činí pouhých patnáct korun bez ohledu na to, na kolik je faktura vystavena.
 
Středočeské vodárny nezapomínají ani na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. Uvědomují si svoji sociální odpovědnost a snaží se podporovat akce ve svém regionu.

Významným projektem jsou MINIGRANTY. V jejich rámci zaměstnanci společnosti doporučují Nadačnímu fondu Veolia, kterým sdružením, spolkům a neziskovým organizacím chtějí ve svém regionu pomoci. Např. v roce 2013 byly podpořeny projekty zaměstnanců SVAS v celkové výši 200 tisíc Kč. Slavnostního předávání MINIGRANTŮ se každoročně účastní zástupci těch organizací, jimž je finanční pomoc určená, spolu se zaměstnanci, kteří se o získání MINIGRANTu zasloužili.

Zaměstnanci vodárny pomáhají také v rámci Firemního dobrovolnictví ve svém regionu. Dobrovolnická činnost v místě pomáhá nejen rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi vodárnou a místními neziskovými organizacemi, ale napomáhá i k rozšíření povědomí, že vodárny nejsou jenom společností, která se zabývá pouze svojí základní činností, tedy vodou ve všech podobách. Zaměstnanci vodárny se každoročně aktivně zapojují do pomocných prací při úpravě místních toků, udržovacích prací na objektech chráněných dílen nebo obnově dětských hřišť. V neposlední řadě Středočeské vodárny podporují spolupráci s neziskovými organizacemi provozujícími chráněné dílny, bydlení či chráněné kavárny.

Výstavba hřišť na pétanque. Tato hra je po více než sto padesát let společenskou hrou původem z Francie. Nadační fond Veolia nechce zapomínat na naše starší spoluobčany, kteří mají zájem ve volném čase např. sportovat nebo se jinak aktivně realizovat, a proto přichází s projektem výstavby pétanquových hřišť. Cílem projektu je podpora aktivního života zejména seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití obyvatel města. Hřiště jsou zatím v Kladně u domu seniorů, ve Slaném a v Kralupech nad Vltavou.

Stromy pro život. Společnost se snaží o lepší začlenění vodohospodářských zařízení do okolní krajiny. Například v okolí čistíren vysazují pracovníci SVAS stromy a keře.

Biodiverzita. Cílem je zvýšení druhové rozmanitosti (biodiverzity). Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vytipuje SVAS objekty, kde lze vytvářet podmínky pro potřeby volně žijících živočichů. Jde o umělá jezírka, úkryty pro zvířata, ptačí budky i hmyzí domečky. 

Průzkum spokojenosti v roce 2013
Průzkum ukázal, že celkově je se službami, které nabízejí SVAS spokojeno 91 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 88 %. Závěry průzkumu vodárna zohlední při dalším směřování zákaznické komunikace a v celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

Průzkum potvrdil spokojenost s profesionalitou zaměstnanců
Spokojenost s profesionálním přístupem zaměstnanců SVAS vyjádřilo 97% respondentů. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce 100 %. Agentura IBRS provádějící výzkum zde zaznamenala nárůst spokojenosti u segmentu indiv. zákazníků +2 % a bytových družstev +4 %.

Spokojenost s plynulostí dodávky vody je na 99 %
V rámci průzkumu měli zákazníci možnost vyjádřit se k plynulosti dodávek vody. Plných 99 % respondentů je s plynulostí dodávky vody spokojeno.

Pití vody z vodovodu podporuje kvalitní pitná voda
Zákazníci vyjádřili svou spokojenost i s kvalitou dodávané pitné vody 91%. S tím souvisí i pití vody z vodovodu. Již 86 % dotázaných zákazníků používá vodu z kohoutku na pití, což představuje v porovnání s rokem 2006 nárůst o 32%. Tyto výsledky odpovídají projektům na podporu pití vody z vodovodu. Nejúspěšnějším projektem je Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací. Do projektu se za 4 roky zapojilo v regionu provozovaném SVAS na 34 zařízení. Seznam zařízení mohou zájemci najít na webu www.kohoutkova.cz.

Roste důraz na moderní způsoby komunikace
SVAS provozuje v rámci svého působení 2 zákaznická centra na Kladně a v Mělníce a 1 kontaktní místo ve Slaném, kde si zákazníci mohou osobně vyřídit své požadavky. Spokojenost s vyřízením požadavku na zákaznickém centru vyjádřilo 97 % respondentů, kteří v roce 2013 navštívili jedno z center společnosti. Zákazníci se mohou na společnost obrátit i prostřednictvím zákaznické linky. Spokojenost s vyřízením svého požadavku po telefonu vyjádřilo 85 % dotázaných. Zákazníci měli možnost se vyjádřit k množství a kvalitě informací, které se jim dostává. Největší spokojenost s dostatkem informací o službách a produktech vyjádřili zástupci bytových družstev 84 %. Způsob poskytování informací se liší podle segmentů. Firmy a bytová družstva preferují jako způsob poskytování informací internet v 66 % a 22 %, bytová družstva častěji také zákaznickou linku v 52 %. U domácností jsou nejvyšší preference u brožur a letáků, a to 44 %. Brožury a letáky více preferují starší respondenti, naopak mladší více preferují elektronickou formu komunikace (internet, e-mail, SMS).

Telefonický průzkum spokojenosti, který pro společnost Středočeské vodárny provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. se uskutečnil v září a říjnu 2013. Výzkumu se zúčastnilo 400 respondentů z Mělnicka, Kladenska a Slánska z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Fax : +420 312 267 508
E-mail:  info@svas.cz
IČ : 261 96 620
DIČ : CZ261 96 620 

Zákaznická linka: 840 121 121 - 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Zákaznické centrum Kladno              
U Vodojemu 3085, Kladno –  Rozdělov                                             
Zákaznické centrum Mělník              
Chloumecká 2917, Mělník (naproti OD Tesco)
                                        
Více informací o společnosti naleznete na www.svas.cz

10. 12. 2013
Doporučujeme:

Poškozené vodoměry stály zákazníky vodárny více než 840 tisíc korun

Každoročně vodárny s nástupem mrazivého počasí, které pro následující týdny předpovídají meteorologové, upozorňují, jak je důležité dobře zabezpečit vodoměry před mrazem. Stává se, že zákazníci Středočeských vodáren (SVAS) zjistí poškození vodoměru až při dalším odečtu vody nebo i za několik měsíců, kdy již došlo k velkým škodám. 

více »

Dobrá zpráva pro zákazníky Středočeských vodáren – cena vody pro rok 2019 se nemění

Představenstvo vlastnické společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém jednání rozhodlo, že i v následujícím roce 2019 budou odběratelé platit za vodné a stočné stejně jako letos 92,92 Kč za metr krychlový včetně DPH. 

více »

Zaměstnanci vodárny za vánoční zboží utratili více než 31 tisíc korun

Již po deváté klienti chráněné dílny a speciální základní školy Nadačního fondu Slunce pro všechny prodávali svoje výrobky v prostorách Středočeských vodáren, a.s. (SVAS). Včerejší prodejní akce byla více než úspěšná. Nadační fond si z vodárny odvezl celkovou částku 31 036 Kč. 

více »

Téměř 4 tuny návnad se stalo pochoutkou pro hlodavce

Letošní celoplošná deratizace kanalizační sítě Středočeských vodáren, a.s. (SVAS) je již minulostí. Do konce roku se tak Středočeské vodárny zaměří na místa, kde je zaznamenán větší výskyt hlodavců. 

více »

Vodárny podpořily projekty za téměř čtvrt milionu korun

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia rozdaly téměř 250 tisíc korun mezi 10 úspěšných projektů zaměstnanců společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS), kteří se přihlásili již do 11. ročníku projektu „Minigranty 2017“. Dnešní slavnostní předání Minigrantů úspěšným žadatelům se uskutečnilo v prostorách Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově.

více »

Vodárny nabízejí doplňování vody do bazénu bez komplikací

Jakmile nastane teplé počasí, Středočeské vodárny (SVAS) jsou zahlceny žádostmi o dodání vody do bazénů.

více »

Napajedla i nadále slouží zvěři jako jediný zdroj vody

Nedostatek srážek a teplé počasí nezpůsobují komplikace nejen lidem, ale trpí rovněž fauna a flóra. Proto Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zřídily v lesních porostech jímacího území Mělnické Vrutice a Řepínský důl napajedla. Zvěř tak má možnost ve svém přirozeném prostředí se napít.

více »

Kladenský vodojem se pyšní novou střechou

Unikátní technickou operaci zažil Kladenský vodojem, který od července loňského roku prochází kompletní rekonstrukcí. Čtyřsettunový jeřáb dnes krátce po deváté hodině ranní vyzdvihl na vrchol vodojemu novou střechu, která uzavře konstrukci nové podoby stavby. 

více »

Proč voda smrdí, slyšeli při Dni otevřených dveří ve vodárně

Téměř set set zájemců navštívilo letošní Den otevřených dveří Středočeských vodáren, v rámci Světového dne vody. Pro všechny zájemce z řad veřejnosti byly zpřístupněny vodárenské objekty na Kladně, Mělníce a na Klíčavě. 

více »

Středočeské vodárny zvou na Den otevřených dveří

V rámci tohoto dne zájemci mohou navštívit v sobotu 17. března úpravnu vody Klíčava u Zbečna a ve čtvrtek 22. března jsou připraveny prohlídky čistíren odpadních vod v Kladně – Vrapicích a Mělníce - Mlazicích.

více »

Podcenit mrazivé počasí se u vodoměrů nevyplácí

Nastupující arktické mrazy a nedostatek sněhové pokrývky ve funkci izolátoru může zvýšit četnost havárií a poruch provozované vodovodní sítě. Teplota hluboko pod bodem mrazu se rovněž projevuje zamrzáním vodoměrů a na poruchách vodovodních přípojek. Výsledkem jsou potom zbytečné komplikace a nečekané výdaje.

více »

Nastupující arktické teploty neumožňují náhradní zásobování pitnou vodou

V zimním období v důsledku nepříznivých klimatických podmínek může docházet ke zvýšenému počtu havárií na vodovodech. 

více »

Hlodavci zvládli téměř 4 tuny návnad

V úterý 31.10. skončila letošní celoplošná deratizace stokové sítě provozované společností Středočeské vodárny, a.s. (SVAS). Následující týdny jsou rezervovány pro opakované deratizace na podněty úřadů nebo pro práce, které nemohly být vykonány z důvodu čištění kanalizační sítě či špatného počasí. 

více »

Vodárny Kladno – Mělník vstupují do společnosti Středočeské vodárny

Středa 27. září se stala klíčovým dnem pro akcionáře společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM). Na základě dnes podepsané dohody odkupuje VKM od společnosti Veolia třetinový podíl společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS). Záměr nabytí akcií SVAS musí ještě definitivně potvrdit valné hromady obou společností.

více »

Už 82 tisíc korun zaplatili zákazníci Středočeských vodáren za ucpanou kanalizaci

Nastává období nejkrásnějších svátků v roce a tak se ve všech domácnostech peče, smaží a nabízí se otázka, kam s nepotřebným olejem. Zdá se, že nejsnadnějším řešením je jeho vylití do kanalizace.

více »

Středočeské vodárny pokračují ve zvýšeném zabezpečení svých objektů

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) v žádném případě nepolevily v ochraně vybraných vodohospodářských zařízení, kterou zajistily po listopadových teroristických útocích v Paříži.

více »

Veolia se zapojila do programu Orange Fab Force a podporuje vznik nových nápadů pro chytrá města

Program Orange Fab Force pomáhá od roku 2013 startupům v Silicon Valley v jejich obchodním rozvoji a vývoji inovativních produktů a služeb. Veolia se zapojila do tohoto programu, aby mohla podporovat vznik nových nápadů, které učiní města inteligentnějšími.

více »

Wanner: Dopady předloženého nařízení vlády by měly být jasně kvantifikovány

Prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc se v otevřeném dopisu vyjádřil k procesu přípravy nového nařízení vlády, které by mělo nahradit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Znění otevřebého dopisu přinášíme v přesném znění.

více »

V září proběhla valná hromada a představenstvo APROVAK ČR

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) uspořádala 30.9. v Praze zasedání valné hromady a představenstva.

více »

Lékaři bez hranic a Foundation Veolia podepsali partnerství v oblasti výzkumu a inovací

Lékaři bez hranic a Nadační fond Veolia dnes svým podpisem na několik let uzavřeli partnerství týkající se výzkumu a inovací v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, odpadních vod a pitné vody. Cílem partnerství je zejména poskytování pomoci při optimalizaci a snižování energetické stopy projektů a misí Lékařů bez hranic, ale také posouzení možností využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solární, na zařízeních v terénu, za účelem zvýšení jejich nezávislosti.

více »

Světový den vody se blíží!

22. březen je již více než 20 let označován jako Světový den vody. Řada vodárenských společností tedy využívá tohoto dne k uspořádání zajímavých akcí pro široku veřejnost. Pojďme se podívat, z čeho můžeme letos vybírat. Akce se konají nejen 22.3., ale také v následujících týdnech.

více »

Představujeme členy: Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

více »

Představujeme členy: Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín.

více »

APROVAK ČR přivítal nové členy

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) sdružuje v tuto chvíli devět českých a moravských provozních společností. Nově mezi členy asociace patří Středočeské vodárny, Vodárna Plzeň a 1. SčV.

více »

Mise APROVAK ČR

Přesné znění mise Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) s překladem do několika jazyků.

více »

Proč vzniká APROVAK v České republice?

Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR), je důvodů hned celá řada - obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

více »

Představujeme členy: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
 

více »

Představujeme členy: ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. je vodohospodářská společnost sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

více »

Představujeme členy: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska.

více »

Představujeme členy: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

více »