Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Přehled zákonů vztahujících se k oblasti vodárenství

Vodárenství v ČR je upravováno celou řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších právních předpisů.

Zákony (výběr):
 • Zákon Parlamentu ČR č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
 • Zákon Parlamentu ČR č. 305/2000 Sb., o povodích.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Zákon Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
 • Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon FS ČSFR č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon FS ČSSR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon ČNR ČSR č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 59/2006 Sb., prevence závažných havárií.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.


Vyhlášky (výběr):

 • Vyhláška č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. (přílohy k vyhlášce).
 • Vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
 • Vyhláška č. 391/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 139/2003 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
 • Vyhláška č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody.
 • Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
 • Vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.
 • Vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod.
 • Vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 513/2002 Sb., kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově).
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (včetně formulářů v příloze 4).
 • Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 427/2001 Sb., o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu č.102/1963 Sb. o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 156/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 13/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené – Lázně.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka.
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 290/1998 Sb., kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 287/1996 Sb., kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhlášky MZ č. 290/1998 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 140/1993 Sb., kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní.
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 57/1970 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách.
 • Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
 • Vyhláška č. 142/2005, o plánování v oblasti vod
 • Vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR


Nařízení vlády (výběr):

 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.
 • Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
 • Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 • Nařízení vlády ČR č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.
 • Nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.
 • Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.
 • Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky.
 • Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
   

Ostatní předpisy (výběr):

 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ze dne 10. prosince 2004, k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 533/2002 Sb., o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 28. listopadu 2002, pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona].
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 28. srpna 2002, pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. srpna 2002, při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích v soukromém vlastnictví na území České republiky v srpnu 2002.
 • o Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 15. května 2002, o postupu při stanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin.
 • o Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP (ZP 02/2002), ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (k § 37 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).
 • Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží.
 • Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií.
 • Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP (ZP 09/2000), k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP (ZP 08/2000), k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod.
 • Sdělení odboru ochrany vod MŽP (ZP 05/1997), o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 "Hydrologické údaje povrchových vod".
 • Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (ZP 03/1996), kritéria znečištění zemin a podzemní vody.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP, k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti (uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 3/1995).
 • Sdělení odboru ochrany vod MŽP (ZP 94/1994), k vypouštění důlních vod (uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1994).
 • Metodický pokyn odboru ekonomiky MŽP, k podrobnostem způsobu dodávek a placení za odběr vody z vodních toků od 1.1.1994 pro organizace v působnosti resortu MŽP ČR (uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1994).
 • Výnos Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 12/1979, o prohlášení dalších přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 140/1993 Sb., a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 287/1996 Sb.
 • Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod České socialistické republiky.
 • Směrnice č. 12123/806/OSS Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (uveřejněno v částce 16/1975).
 • Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 9/1973 Ú.v., pro výpočet potřeby pitné vody při navrhování vodovodů a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů.
 • Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství č. 137/1957 Ú.l., o výstavbě zařízení a jiných opatření na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených.
 • Směrnice č. 4 Ministerstva životního prostředí, k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod s obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR, k datové struktuře Hydroekologického informačního systému České republiky.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR, ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích.
 • Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ČR, ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.
 • Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP ČR, k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.
 • Metodický pokyn, kterým se prohlašují další zdroje přírodních minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní.
 • Opatření obecné povahy - pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek (Ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  (ska)
redakce, 12. 7. 2013
Doporučujeme:

Konference Financování vodárenské infrastruktury 2016 se blíží

Další ročník již tradiční konference proběhne příští týden v hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze. Na programu opět budou aktuální informace z oblasti vodárenství, novinky z programu OPŽP i zkušenosti konkrétních měst a obcí s dotačním procesem.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.

více »

Případová studie: Město Calgary, Kanada

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.

více »

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

Nové video ukazuje, jak normy pomáhají vodárenské společnosti v Senegalu zvyšovat spolehlivost a účinnost provozu.

více »

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.

více »

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

Závod na zpracování kalů vybudovaný skupinou Veolia v Hong-kongu je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, který je z hlediska energie a vody naprosto nezávislý a soběstačný.

více »

Případová studie: Společnost PSA Peugeot Citroën, Francie

Již více než deset let se Veolia stará o správu a údržbu závodů 
v Mulhouse, Sochaux a Vesoul pro společnost PSA Peugeot Citroën.

více »

Případová studie: Společnost Marafiq, Saudská Arábie

Poté, co postavila odsolovací stanici Jubail I, byla Veolia vybrána společností Marafiq, aby koncipovala, postavila a provozovala největší odsolovací stanici na ultrafiltraci a reverzní osmózu v Saudské Arábii, Jubail II.

více »

Případová studie: Společnost Vallourec

Společnost Vallourec přejala nástroj vyvinutý společností Veolia pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů.

více »

Případová studie: Společnost Diageo, Spojené království

Diageo vznikla v roce 1997 spojením společností Guiness a Grand Metropolitan. Dnes se jedná o největší firmu prodávající piva, vína a lihoviny na světě. Snaží se o snížení energetických výdajů a spotřeby vody ve svém hlavním skotském závodě.

více »

Za tři roky uspořila Veolia celosvětově 750 milionů eur

Ozdravný proces v rámci Veolie probíhá už třetím rokem. Mezinárodní společnost působící ve vodohospodářství, energetice, ale také odpadovém hospodářství se v rámci celosvětové restruktualizace podařilo prakticky smazat svůj dluh i získat finanční prostředky na další investice a rozvoj.

více »

Společnost: Mettis Aerospace, Spojené království

S cílem snížit náklady spojené se spotřebou vody a zlepšit vodní bilanci se Mettis Aerospace v roce 2002 obrátila na společnost Veolia, aby se tato postarala o zpracování a recyklaci odpadních vod. Nová smlouva toto partnerství prodlužuje až do roku 2022.

více »

Případová studie: Společnost Total, Evropa

Total zvolil automatizovaný proces čištění „non entry“ společnosti Veolia pro své průmyslové nádrže v evropských závodech.

více »

Případová studie: Společnost Tatweer Petroleum, Bahrajn

Bahrajnská naftová společnost Tatweer Petroleum se rozhodla zvýšit výkonnost svých kapacit na zpracovávání odpadních vod u svých naftových vrtů. Vybrána byla společnost Veolia. 

více »

Veolia a IBM uzavřely partnerství, vybudují „inteligentní města“

Veolia a IBM oznámily globální partnerství v oblasti „inteligentního“ vodohospodářství, energetiky a nakládání s odpady ve městech. Společnosti začnou využívat koncept „smart city“ využívající výhod digitálních technologií ve veřejných službách.

více »

Případová studie: Společnost Danone, Francie

Zavedením nejvhodnějšího řešení pro znečištěné obaly se Veolii podařilo citelně zlepšit využití odpadů společnosti Danone.

více »

Případová studie: Společnost Rio Tinto, Austrálie

Veolia dodává služby průmyslového čistění ve dvou velkých povrchových uhelných dolech společnosti Rio Tinto, v Novém Jižním Walesu.

více »

Případová studie: Město Šanghaj, Čína

Za deset let se služby dodávky vody v Šanghaji-Pudongu staly světovou platformou odborných zkušeností uvádějící do praxe vrcholně inovační technologie v oblasti řízení sítí zásobování pitnou vodou.

více »

Případová studie: Společnost Mars, Nizozemsko

Veolia doprovází skupinu Mars ve své strategii snížení vodní a uhlíkové stopy.

více »

Případová studie: Společnost K+S Potash, Kanada

Kanadská filiálka skupiny K+S, která je jedním z prvních světových výrobců hnojiv, se rozhodla integrovat HPD řešení vypařování-krystalizace do srdce svého nového závodu na výrobu potaše, v oblasti Saskatchewan.

více »

Případová studie: Společnost Marine Harvest, Norsko

Norská společnost Marine Harvest, světová jednička v chovu lososů, svěřila Veolii koncepci a výstavbu tří výrobních jednotek lososů, které patří mezi největší a nejmodernější ve svém druhu.

více »

Případová studie: Společnost Shell Pearl, Katar

Veolia vyvinula unikátní proces na recyklaci odpadních vod vzniklých při zkapalňování plynu, kdy je 100 % opět použito přímo na místě.

více »

Případová studie: Společnost L’Oréal, Čína

Veolia a L’Oréal vyvinuly unikátní řešení na zpracování a využívání odpadových vod v závodě Suzhou, který se nachází v provincii Jiangsu, Čína.

více »

Případová studie: Město Praha, Česká republika

Čeští spotřebitelé mají prostřednictvím smartphonů přístup k veškerým informacím ohledně služeb dodávky vody. Veolia nabízí dvě aplikace dostupné z iPhonu i ze smartphonů se systémem Android.

více »

Případová studie: Vodárenské sdružení SEDIF, Francie

První vodárenské sdružení obcí v Evropě SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF) opět projevilo důvěru společnosti Veolia a v nové smlouvě, jejíž prioritou je solidarita, jí na dalších osm let svěřilo řízení svých veřejných služeb.

více »

Případová studie: Společnost Bonduelle, Maďarsko

Maďarská legislativa nařizovala výstavbu čistírny odpadních vod pro závod v Nagykőrösu. Společnost Bonduelle se obrátila na společnost Dalkia, která okamžitě navrhla využití bioplynu získaného 
z organických látek pro výrobu páry.

více »

Případová studie: Farmaceutická společnost AstraZeneca, Spojené království

AstraZeneca je jednou z největších světových farmaceutických společností a vyrábí inovativní léky, které účinně pomáhají bojovat proti nemocem, a to ve všech hlavních terapeutických oblastech. Závod v Macclesfieldu zahrnuje 15 specializovaných výrobních jednotek, které tyto léky vyvíjejí a produkují.

více »

Případová studie: Anglie & Wales, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet obyvatel: 55 000 000
 

 • V Anglii a Walesu vzrostlo procento vzorků pitné vody odpovídajícím evropským standardům na 99,96 %.
 • Roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury se od privatizace v roce 1989 v Anglii a Walesu více než zdvojnásobily.
 • Po privatizaci v roce 1989 vzrostlo procento anglických řek, ve kterých byla kvalita vody spíše dobrá nebo vynikající, z 55 % na 72 %.
 • Rozsáhlé výkonnostní úspory uvnitř společností umožnily, aby se téměř 70 % nákladů na nové investice neprojevilo zvýšením plateb fakturovaných zákazníkům. 
 • Úniky klesly přibližně o třetinu, což odpovídá denní spotřebě více než 10 mil. lidí.


 

více »

Případová studie: Chile, městská aglomerace

Počet obyvatel: 15 000 000
 

 • Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010.
 • Rozsáhlé zemětřesení v roce 2010 poškodilo řadu sítí. K jejich opravení došlo velmi rychle a koncoví uživatelé vody nenesli žádné dodatečné náklady.
 • V uplynulém desetiletí se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil přibližně 5 krát oproti stavu před privatizací v roce 1989.
více »

Případová studie: Uganda, malá města se soukromým provozovatelem

Počet obyvatel: 880 000 

 

 • Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – nárůst o 640 %.
 • Během 5let se zvýšil objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli 8 krát.
 • Vládní dotace na každého nově připojeného zákazníka jsou díky „output-based“ modelu a předfinancování ze strany soukromých provozovatelů podstatně nižší než v tradičním modelu „input-based“ projektů.
více »

Případová studie: Město Petropolis, Brazílie

Počet obyvatel: 290 000
 

 • I když počet obyvatel vzrostl o 15 %, podíl připojených lidí k veřejné vodovodní síti se zvýšil z 56 % na 92 %.
 • Ztráty vody klesly z 50 % na 19 %.
 • Počet vodovodních přípojek vzrostl 2,5 krát.


 

více »

Případová studie: městské aglomerace, Senegal

Počet obyvatel: 5 500 000

 • Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím prostřednictvím soukromých kohoutků nebo veřejných uličních hydrantů pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.
 • Vybudováním 220 000 nových domovních přípojek se podařilo snížit procento lidí, kteří využívali veřejné uliční hydranty - z 22 % na 10 %.
 • V důsledku dotovaného budování vodovodních přípojek získalo 1,7 mil. převážně chudých lidí možnost mít pitnou vodu doma přímo z kohoutku.
 • Tarify pro domácnosti se v uplynulých 9 letech nezměnily.
více »

Případová studie: Město West Jakarta, Indonésie

Počet obyvatel: 4 500 000

 • Bylo vybudováno 213 000 přípojek, čímž došlo ke zdvojnásobení počtu připojených zákazníků.
 • Pokrytí službami vzrostlo z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil.
 • Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel.
 • 16 000 lidí bez připojení k síti má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.
více »

Diskuze o způsobu regulace posunuta do konce listopadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu má do konce listopadu zanalyzovat možné varianty koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Vyplývá to z dnes schváleného materiálu, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka.

více »

O pachtovních smlouvách, novince v Občanském zákoníku - s Mgr. Janem Tomanem

S Mgr. Janem Tomanem jsme si povídali o novém právnickém pojmu "pachtovních smlouvách" a praktických důsledcích zavedení této změny Občanského zákoníku pro oblast vodárenství.

více »

Vláda přerušila debatu o regulaci cen ve vodárenství

Vláda dnes přerušila jednání o návrhu koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je nutné upravit navrhované usnesení a zúžit počet navrhovaných variant řešení. Premiér to uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády.

více »

Ministr životního prostředí Richard Brabec obměnil celé vedení ministerstva

Ministr životního prostředí Richard Brabec po svém uvedení do funkce odvolal všechny náměstky ministra z funkce. Na jejich pozice jmenoval nové vedení ministerstva.

více »

Musíme co nejvíce snížit hrozící ztrátu peněz z Operačního programu Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je v úspěšnosti čerpání financí z Evropské unie nejhorší v České republice. Ministr životního prostředí Richard Brabec chce přesunout část peněz v rámci jednotlivých prioritních os do oblastí, kde je větší šance na úspěšné dokončení projektů a zároveň budou mít reálný přínos pro zlepšení životního prostředí.

více »

Pachtovní smlouvy ve vodárenském sektoru? - dokončení

Smlouvy o nájmu a provozování a koncesní smlouvy pohledem nového občanského zákoníku.

 

více »

Pachtovní smlouvy ve vodárenském sektoru? - úvod

Smlouvy o nájmu a provozování a koncesní smlouvy pohledem nového občanského zákoníku.

více »

Frélich: V tuto chvíli se o dalším přesunu z OPŽP nejedná

Rrozhovor s prvním náměstkem MŽP ČR Martinem Frélichem o čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zdlouhavých procesech, chybách v přípravě či administraci, letošním schváleném převodu 3,7 miliard korun z OPŽP na podporu výstavby pražského metra a chystaném programu pro další období.

více »

Raizl: Velikost provozovatele či vlastníka přispívá k vyšší efektivitě

O efektivitě vodárenských provozovatelů a přiměřeném zisku tentokrát s Antonínem Raizlem z poradenské společnosti Ernst & Young.

více »

Maštálka: Vyšší efektivita privátních podniků logicky vyplývá z uplatňování vneseného know-how

Rozhovor s ředitelem odboru Cenová politika Ministerstva financí Ing. Pavlem Maštálkou o zkušenostech s novou metodikou stanovení přiměřeného zisku i aktuálních statistikách Ministerstva zemědělství, z nichž vyplývá vyšší efektivita soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury.

více »

Pro municipality

V této sekci naleznete aktuální témata i informační podklady určené municipálním vlastníkům vodárenské infrastruktury.

více »

Vodárenství v rukou ministerstev

Jak jsou nastaveny kompetence ministerstev v koloběhu vody od zdroje po koncového uživatele?

více »