Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Případová studie: Chile, městská aglomerace

Počet obyvatel: 15 000 000
 

 • Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010.
 • Rozsáhlé zemětřesení v roce 2010 poškodilo řadu sítí. K jejich opravení došlo velmi rychle a koncoví uživatelé vody nenesli žádné dodatečné náklady.
 • V uplynulém desetiletí se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil přibližně 5 krát oproti stavu před privatizací v roce 1989.

Správce:
Vláda Chilské republiky.

Regulátor:
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury:
58 chilských společností zajišťujících vodovodní a kanalizační služby obyvatelům měst, kteří představují 87 % z celkového počtu obyvatel země.

Dva typy soukromých provozovatelů:
V 90. letech prodala chilská vláda většinové podíly ve 4 hlavních vodohospodářských společnostech do soukromých rukou a ponechala si v nich jen menšinový podíl. V roce 2011 pak odprodala většinu svých podílů a nechala si pouze 5 %, aby měla možnost stanovovat si v každé společnosti jednoho ředitele a také disponovat právem veta při jakémkoliv převodu vodohospodářských práv. V následujících letech došlo k privatizaci i několika dalších společností.

V roce 1998 chilská vláda vyhlásila veřejnou soutěž na koncesní smlouvy pro téměř všechny zbývající vodohospodářské společnosti, a to na dobu 30 let.

Dnes existuje 58 společností, které dodávají pitnou vodu a provozují kanalizační síť v městských aglomeracích. Většina z nich je v soukromých rukou (kromě městské společnosti střední velikosti ve městě Maipú).

Některé společnosti provozují infrastrukturní veřejně vlastněný majetek na základě PPP smluv, jiné vlastní vodovodní infrastrukturu a provozují na základě udělené licence. Všechny jsou regulovány státním regulátorem SISS.

Kontext a cíle PPP projektu:
V roce 1989 bylo ke kanalizační síti připojeno méně než 10 % domácností, což představuje méně než 1 mil. obyvatel. Země neměla vůbec žádné zkušenosti s čištěním odpadních vod. Značný objem odpadních vod byl tudíž vypouštěn do řek, jezer a oceánu. Řada pláží a pobřeží byla znečištěna. Obdobným způsobem bylo nakládáno i s vodou používanou v mnoha zemědělských oblastech. Kvůli zavlažování plodin odpadními vodami došlo na začátku 90. let dokonce k vypuknutí cholery.

Ekosystém byl znečišťován tisíci tunami odpadu. Odrazilo se to nejen na zhoršení kvality vody, ale také na znečištění oceánského dna. Fauna i flora se změnily, dotčena byla biodiverzita a docházelo k migraci či vymření některých druhů.

Chilské městské aglomerace  1998
Pitná voda                                   99,2 % obyvatel
Odvádění odpadních vod           91,6 % obyvatel
„Čištění“ odpadních vod          16,7 % obyvatel

  2Především formou usazovacích (stabilizačních) nádrží

V roce 1998 se chilská vláda rozhodla zlepšit odpadové hospodářství a nastartovala rozsáhlý investiční program spočívající ve výstavbě infrastruktury ve všech městech a jejím vybavení pokročilejšími technologiemi, než byly předtím používány. Ve městech nacházejících se ve vnitrozemí (80 % odpadních vod) bylo budováno sekundární (dvoustupňové) čištění, kdežto pro města na pobřeží (20 % odpadních vod) se plánovalo primární čištění v kombinaci s následným vypouštěním do moře. Cílem bylo tímto způsobem „čistit“ všechny odpadní vody vyprodukované v chilských městech.

Vstup soukromého kapitálu a soukromého managementu prostřednictvím partnerství s vládou zajistil potřebné finance a umožnil vybudovat novou infrastrukturu. Tento postup s sebou přinesl inovativní metody a zásadní změnu ve způsobu řízení vodárenských společností. Na ochranu nejchudších obyvatel před nárůstem fakturovaných částek za vodné a stočné byla koncipována sociální politika. Zvýšení ceny totiž bylo vynuceno realizací masivního investičního programu. Tato sociální iniciativa měla pozitivní dopady na kvalitu života obyvatel země.


Odstranění znečištění z odpadních vod:
Procento lidí, jejichž odpadní vody byly vyčištěny dříve, než byly vypuštěny či znovu využity, vzrostlo do konce roku 2010 na 87 % a na konci roku 2011 se přiblížilo 90 %.


Tento nárůst znamená, že odpadní vody více jak 10 mil. Chilanů se staly součástí systému čištění odpadních vod.

Nárůst čištění odpadních vod představuje ročně cca 1 mil. m3 splašků, které jsou čištěny ve 266 čistírnách po celé zemi.

Chilské městské aglomerace      2010
Pitná voda                                       99,8 % obyvatel
Odvádění odpadních vod              95,9 % obyvatel
„Čištění“odpadních vod3               86,9 % obyvatel

3 Především dvoustupňové čistírny odpadních vod

Velmi důležitý investiční program:
V porovnání s předešlými dekádami vzrostl roční objem investic výrazně, díky čemuž mohlo dojít k velkému zlepšení v oblasti čištění odpadních vod, pokrytí vodovodní a kanalizační sítí a modernizaci provozních procesů.

Investice rostly ročně v průměru o 340 mil. dolarů. Tato částka je dvakrát větší než v předchozím desetiletí a znamená, že v období let 2000-2010 celkový objem investic překročil 3,9 mil. dolarů, které pocházely výhradně od soukromých provozovatelů bez přispění dotací.40 % této částky bylo použito na čistírny odpadních vod a kanalizační výusti, zatímco 50 % bylo použito na modernizaci a údržbu vodovodní a kanalizační infrastruktury.Největší nová čistírna odpadních vod.

Obnovení služeb po zemětřesení:
Soukromí vodárenští provozovatelé prokázali svoji profesionalitu při zvládnutí složitého úkolu – při obnovení dodávek pitné vody po devastujícím zemětřesení, které zasáhlo zemi dne 27. února 2010. I přes vysoký stupeň otřesů (8,8) bylo pouhých 72 hodin po neštěstí obnoveno v postižených oblastech (mezi Valparaíso a La Araucanía) 87,5 % dodávek pitné vody. Pět dnů po zemětřesení bylo obnoveno 90 % dodávek a regiony jako Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins a La Araucanía měly zajištěny již 100 % služeb. Obnova důležité infrastruktury jako akvadukty, nádrže a čistírny odpadních vod nebyla lehkým úkolem. Přesto se ve spolupráci se státními organizacemi a díky zapojení průmyslového sektoru podařilo navrátit k vysoké kvalitě a standardům, kterých bylo před tragédií dosaženo.

Výše škod byla odhadnuta na 120 mil. dolarů. Díky pojistným smlouvám uzavřeným soukromými provozovateli v poškozených oblastech nepředstavovaly tyto ztráty pro vládu žádné dodatečné náklady a neměly či nebudou mít dopad na výši vodného a stočného v postižených oblastech.

„Restrukturalizace vodohospodářského sektoru byla úspěšná a může být pokládána za modelový příklad.”
OECD/UN-ECLAC, Environmental performance Review, Chile, 2005

redakce, 18. 8. 2014
Doporučujeme:

Konference Financování vodárenské infrastruktury 2016 se blíží

Další ročník již tradiční konference proběhne příští týden v hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze. Na programu opět budou aktuální informace z oblasti vodárenství, novinky z programu OPŽP i zkušenosti konkrétních měst a obcí s dotačním procesem.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.

více »

Případová studie: Město Calgary, Kanada

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.

více »

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

Nové video ukazuje, jak normy pomáhají vodárenské společnosti v Senegalu zvyšovat spolehlivost a účinnost provozu.

více »

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.

více »

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

Závod na zpracování kalů vybudovaný skupinou Veolia v Hong-kongu je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, který je z hlediska energie a vody naprosto nezávislý a soběstačný.

více »

Případová studie: Společnost PSA Peugeot Citroën, Francie

Již více než deset let se Veolia stará o správu a údržbu závodů 
v Mulhouse, Sochaux a Vesoul pro společnost PSA Peugeot Citroën.

více »

Případová studie: Společnost Marafiq, Saudská Arábie

Poté, co postavila odsolovací stanici Jubail I, byla Veolia vybrána společností Marafiq, aby koncipovala, postavila a provozovala největší odsolovací stanici na ultrafiltraci a reverzní osmózu v Saudské Arábii, Jubail II.

více »

Případová studie: Společnost Vallourec

Společnost Vallourec přejala nástroj vyvinutý společností Veolia pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů.

více »

Případová studie: Společnost Diageo, Spojené království

Diageo vznikla v roce 1997 spojením společností Guiness a Grand Metropolitan. Dnes se jedná o největší firmu prodávající piva, vína a lihoviny na světě. Snaží se o snížení energetických výdajů a spotřeby vody ve svém hlavním skotském závodě.

více »

Za tři roky uspořila Veolia celosvětově 750 milionů eur

Ozdravný proces v rámci Veolie probíhá už třetím rokem. Mezinárodní společnost působící ve vodohospodářství, energetice, ale také odpadovém hospodářství se v rámci celosvětové restruktualizace podařilo prakticky smazat svůj dluh i získat finanční prostředky na další investice a rozvoj.

více »

Společnost: Mettis Aerospace, Spojené království

S cílem snížit náklady spojené se spotřebou vody a zlepšit vodní bilanci se Mettis Aerospace v roce 2002 obrátila na společnost Veolia, aby se tato postarala o zpracování a recyklaci odpadních vod. Nová smlouva toto partnerství prodlužuje až do roku 2022.

více »

Případová studie: Společnost Total, Evropa

Total zvolil automatizovaný proces čištění „non entry“ společnosti Veolia pro své průmyslové nádrže v evropských závodech.

více »

Případová studie: Společnost Tatweer Petroleum, Bahrajn

Bahrajnská naftová společnost Tatweer Petroleum se rozhodla zvýšit výkonnost svých kapacit na zpracovávání odpadních vod u svých naftových vrtů. Vybrána byla společnost Veolia. 

více »

Veolia a IBM uzavřely partnerství, vybudují „inteligentní města“

Veolia a IBM oznámily globální partnerství v oblasti „inteligentního“ vodohospodářství, energetiky a nakládání s odpady ve městech. Společnosti začnou využívat koncept „smart city“ využívající výhod digitálních technologií ve veřejných službách.

více »

Případová studie: Společnost Danone, Francie

Zavedením nejvhodnějšího řešení pro znečištěné obaly se Veolii podařilo citelně zlepšit využití odpadů společnosti Danone.

více »

Případová studie: Společnost Rio Tinto, Austrálie

Veolia dodává služby průmyslového čistění ve dvou velkých povrchových uhelných dolech společnosti Rio Tinto, v Novém Jižním Walesu.

více »

Případová studie: Město Šanghaj, Čína

Za deset let se služby dodávky vody v Šanghaji-Pudongu staly světovou platformou odborných zkušeností uvádějící do praxe vrcholně inovační technologie v oblasti řízení sítí zásobování pitnou vodou.

více »

Případová studie: Společnost Mars, Nizozemsko

Veolia doprovází skupinu Mars ve své strategii snížení vodní a uhlíkové stopy.

více »

Případová studie: Společnost K+S Potash, Kanada

Kanadská filiálka skupiny K+S, která je jedním z prvních světových výrobců hnojiv, se rozhodla integrovat HPD řešení vypařování-krystalizace do srdce svého nového závodu na výrobu potaše, v oblasti Saskatchewan.

více »

Případová studie: Společnost Marine Harvest, Norsko

Norská společnost Marine Harvest, světová jednička v chovu lososů, svěřila Veolii koncepci a výstavbu tří výrobních jednotek lososů, které patří mezi největší a nejmodernější ve svém druhu.

více »

Případová studie: Společnost Shell Pearl, Katar

Veolia vyvinula unikátní proces na recyklaci odpadních vod vzniklých při zkapalňování plynu, kdy je 100 % opět použito přímo na místě.

více »

Případová studie: Společnost L’Oréal, Čína

Veolia a L’Oréal vyvinuly unikátní řešení na zpracování a využívání odpadových vod v závodě Suzhou, který se nachází v provincii Jiangsu, Čína.

více »

Případová studie: Město Praha, Česká republika

Čeští spotřebitelé mají prostřednictvím smartphonů přístup k veškerým informacím ohledně služeb dodávky vody. Veolia nabízí dvě aplikace dostupné z iPhonu i ze smartphonů se systémem Android.

více »

Případová studie: Vodárenské sdružení SEDIF, Francie

První vodárenské sdružení obcí v Evropě SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF) opět projevilo důvěru společnosti Veolia a v nové smlouvě, jejíž prioritou je solidarita, jí na dalších osm let svěřilo řízení svých veřejných služeb.

více »

Případová studie: Společnost Bonduelle, Maďarsko

Maďarská legislativa nařizovala výstavbu čistírny odpadních vod pro závod v Nagykőrösu. Společnost Bonduelle se obrátila na společnost Dalkia, která okamžitě navrhla využití bioplynu získaného 
z organických látek pro výrobu páry.

více »

Případová studie: Farmaceutická společnost AstraZeneca, Spojené království

AstraZeneca je jednou z největších světových farmaceutických společností a vyrábí inovativní léky, které účinně pomáhají bojovat proti nemocem, a to ve všech hlavních terapeutických oblastech. Závod v Macclesfieldu zahrnuje 15 specializovaných výrobních jednotek, které tyto léky vyvíjejí a produkují.

více »

Případová studie: Anglie & Wales, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet obyvatel: 55 000 000
 

 • V Anglii a Walesu vzrostlo procento vzorků pitné vody odpovídajícím evropským standardům na 99,96 %.
 • Roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury se od privatizace v roce 1989 v Anglii a Walesu více než zdvojnásobily.
 • Po privatizaci v roce 1989 vzrostlo procento anglických řek, ve kterých byla kvalita vody spíše dobrá nebo vynikající, z 55 % na 72 %.
 • Rozsáhlé výkonnostní úspory uvnitř společností umožnily, aby se téměř 70 % nákladů na nové investice neprojevilo zvýšením plateb fakturovaných zákazníkům. 
 • Úniky klesly přibližně o třetinu, což odpovídá denní spotřebě více než 10 mil. lidí.


 

více »

Případová studie: Uganda, malá města se soukromým provozovatelem

Počet obyvatel: 880 000 

 

 • Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – nárůst o 640 %.
 • Během 5let se zvýšil objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli 8 krát.
 • Vládní dotace na každého nově připojeného zákazníka jsou díky „output-based“ modelu a předfinancování ze strany soukromých provozovatelů podstatně nižší než v tradičním modelu „input-based“ projektů.
více »

Případová studie: Město Petropolis, Brazílie

Počet obyvatel: 290 000
 

 • I když počet obyvatel vzrostl o 15 %, podíl připojených lidí k veřejné vodovodní síti se zvýšil z 56 % na 92 %.
 • Ztráty vody klesly z 50 % na 19 %.
 • Počet vodovodních přípojek vzrostl 2,5 krát.


 

více »

Případová studie: městské aglomerace, Senegal

Počet obyvatel: 5 500 000

 • Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím prostřednictvím soukromých kohoutků nebo veřejných uličních hydrantů pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.
 • Vybudováním 220 000 nových domovních přípojek se podařilo snížit procento lidí, kteří využívali veřejné uliční hydranty - z 22 % na 10 %.
 • V důsledku dotovaného budování vodovodních přípojek získalo 1,7 mil. převážně chudých lidí možnost mít pitnou vodu doma přímo z kohoutku.
 • Tarify pro domácnosti se v uplynulých 9 letech nezměnily.
více »

Případová studie: Město West Jakarta, Indonésie

Počet obyvatel: 4 500 000

 • Bylo vybudováno 213 000 přípojek, čímž došlo ke zdvojnásobení počtu připojených zákazníků.
 • Pokrytí službami vzrostlo z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil.
 • Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel.
 • 16 000 lidí bez připojení k síti má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.
více »

Diskuze o způsobu regulace posunuta do konce listopadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu má do konce listopadu zanalyzovat možné varianty koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Vyplývá to z dnes schváleného materiálu, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka.

více »

O pachtovních smlouvách, novince v Občanském zákoníku - s Mgr. Janem Tomanem

S Mgr. Janem Tomanem jsme si povídali o novém právnickém pojmu "pachtovních smlouvách" a praktických důsledcích zavedení této změny Občanského zákoníku pro oblast vodárenství.

více »

Vláda přerušila debatu o regulaci cen ve vodárenství

Vláda dnes přerušila jednání o návrhu koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je nutné upravit navrhované usnesení a zúžit počet navrhovaných variant řešení. Premiér to uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády.

více »

Ministr životního prostředí Richard Brabec obměnil celé vedení ministerstva

Ministr životního prostředí Richard Brabec po svém uvedení do funkce odvolal všechny náměstky ministra z funkce. Na jejich pozice jmenoval nové vedení ministerstva.

více »

Musíme co nejvíce snížit hrozící ztrátu peněz z Operačního programu Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je v úspěšnosti čerpání financí z Evropské unie nejhorší v České republice. Ministr životního prostředí Richard Brabec chce přesunout část peněz v rámci jednotlivých prioritních os do oblastí, kde je větší šance na úspěšné dokončení projektů a zároveň budou mít reálný přínos pro zlepšení životního prostředí.

více »

Pachtovní smlouvy ve vodárenském sektoru? - dokončení

Smlouvy o nájmu a provozování a koncesní smlouvy pohledem nového občanského zákoníku.

 

více »

Pachtovní smlouvy ve vodárenském sektoru? - úvod

Smlouvy o nájmu a provozování a koncesní smlouvy pohledem nového občanského zákoníku.

více »

Frélich: V tuto chvíli se o dalším přesunu z OPŽP nejedná

Rrozhovor s prvním náměstkem MŽP ČR Martinem Frélichem o čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zdlouhavých procesech, chybách v přípravě či administraci, letošním schváleném převodu 3,7 miliard korun z OPŽP na podporu výstavby pražského metra a chystaném programu pro další období.

více »

Raizl: Velikost provozovatele či vlastníka přispívá k vyšší efektivitě

O efektivitě vodárenských provozovatelů a přiměřeném zisku tentokrát s Antonínem Raizlem z poradenské společnosti Ernst & Young.

více »

Maštálka: Vyšší efektivita privátních podniků logicky vyplývá z uplatňování vneseného know-how

Rozhovor s ředitelem odboru Cenová politika Ministerstva financí Ing. Pavlem Maštálkou o zkušenostech s novou metodikou stanovení přiměřeného zisku i aktuálních statistikách Ministerstva zemědělství, z nichž vyplývá vyšší efektivita soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury.

více »

Pro municipality

V této sekci naleznete aktuální témata i informační podklady určené municipálním vlastníkům vodárenské infrastruktury.

více »

Přehled zákonů vztahujících se k oblasti vodárenství

Vodárenství v ČR je upravováno celou řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších právních předpisů.

více »

Vodárenství v rukou ministerstev

Jak jsou nastaveny kompetence ministerstev v koloběhu vody od zdroje po koncového uživatele?

více »