Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Vodárenské legislativní novinky v EU a ČR

Opětovné využití vody
Zástupci asociace EurEau se účastnili 18. 9. 2016 workshopu, pořádaného organizací The Global Wastewater Initiative (Globální iniciativa pro odpadní vody) UNEP/GPA v rámci sympozia IWA o pitné a odpadní vodě, který se konal v Coimbře v Portugalsku. Pedro Béraud z komise 2 EurEau seznámil účastníky se situací v oblasti opětovného využití vody v Evropě vč. stanoviska EurEau, které podporuje znovuvyužití odpadních vod, ale zásadně nedoporučuje tento nový zdroj vody kombinovat se stávajícími zdroji a rozvody pitné vody zejména z pohledu nutnosti respektování přísných hygienických standardů a při zohlednění principu předběžné opatrnosti (dostupné z www.eureau.org). 

Předseda společné pracovní skupiny EurEau pro opětovné využití vody Roberto Mazzini se také účastnil konference International Desalination Association (Mezinárodní sdružení pro odsolování vody) IDA pod názvem "Opětovné využití a recyklace vody: proměna vize v realitu", která se konala ve dnech 26. - 27. září v Nice. Na konferenci prezentoval příklad ČOV NOSEDO (Milán), kde je selektivní systém nakládání s vyčištěnými odpadními vodami zaveden. Pier Paolo Abis se jako zástupce EurEau zúčastní jednání dočasné pracovní skupiny pro opětovné využití vody (Společná prováděcí strategie Rámcové směrnice o vodě) ve dnech 17. - 18. října v Madridu ve Španělsku. Diskutovány budou návrhy JRC pro technickou specifikaci minimálních požadavků na kvalitu recyklované vody pro použití v zemědělství a pro doplňování podzemní vody.

Novelizace směrnice o pitné vodě č. 98/83/ES

Expertní skupina pro novelizaci směrnice o pitné vodě se sešla 22. 9. 2016. Relevantní dokumenty jsou k dispozici na www.eureau.org. V této souvislosti uspořádala Evropská komise a Světová zdravotnická komise návazné setkání zainteresovaných stran, které proběhlo 23. září. Jednání se týkalo zejména potřeby novelizace či úpravy parametrů Přílohy č. 1 směrnice. Vyhodnocení provedené v r. 2015 potvrdilo, že Směrnice o pitné vodě je vhodným nástrojem pro zajištění kvality vody spotřebované v EU a plní svůj účel při prosazování monitoringu pitné vody a realizaci nápravných opatření v případě, že není dodržována. Nicméně oblasti s prostorem pro zlepšení, o kterých Evropská komise uvažuje, i nadále zahrnují změny parametrů v Příloze č. 1, další standardizaci postupu hodnocení rizik, zvýšení povinné informovanost spotřebitelů a konečně i úpravu podmínek pro materiály, přicházející do styku s pitnou vodou, kde je ČR oproti řadě členských států EU jednoznačně vepředu.

Splachovatelné produkty – nový hit výrobců nebo budoucí problém vodohospodářů?
Britská vodohospodářská asociace Water UK a návazně i evropská vodohospodářská asociace EurEau (https://twitter.com/eureau) vydaly stanovisko ke „splachovatelným“ materiálům. Kriticky se staví k deklarovaným prohlášením výrobců zejména o biologické rozložitelnosti vybraných materiálů, kam patří např. základní či pomocné hygienické potřeby. Tématu se v ČR věnoval v rámci studentské odborné práce v  roce 2014 Ing. Milan Holíček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Prezentovaná zjištění o reálné rozpustnosti a biologické rozložitelnosti rolek toaletního papíru oproti deklarovaným hodnotám byla alarmující – přestože výrobci označují hygienické potřeby jako splachovatelné a hlavně biologicky rozložitelné, v realitě se nedá o biologické rozložitelnosti na čistírnách odpadních vod hovořit. Použita byla vybraná OECD metoda biologické rozložitelnosti s využitím ukazatele BSK5. V praxi tak spíše dochází k sorpci nově splachovaných materiálu na aktivovaný kal a jejich přesunu do kalového hospodářství vč. odpovídajícího nárůstu ekonomického zatížení provozu čistíren odpadních vod. Mnohem horší situace je ale u vlhčených toaletních materiálů, které jsou ještě více rezistentní a např. v Kanadě letos dobíhají první soudní procesy s výrobci těchto výrobků z důvodů klamavé reklamy (http://www.thecanadianpress.com). SOVAK ČR podporuje bližší analýzu konkrétních produktů předtím, než budou takové výrobky na veřejnosti vydávány za splachovatelné či biologicky rozložitelné a bude spolupracovat i na dalším výzkumu a vzdělávání v této oblasti.

redakce, 18. 10. 2016