Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň – sever a Plzeň – jih a v dalších městech a obcích v okolí Plzně, např. Starý Plzenec, Břasy, Stod, Čižice, Plešnice a Štěnovice.

Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. VODÁRNA PLZEŇ a.s. je 100% vlastníkem společnosti VODOSPOL s.r.o. Klatovy.Pitná voda

VODÁRNA PLZEŇ a.s. zajišťuje výrobu a rozvod vody ve městě Plzni, na území bývalého okresu Plzeň-sever a lokalitách Starý Plzenec, Stod, Břasy, Ejpovice, Plešnice a Štěnovice, svojí činností tak pokrývá 104 lokalit v Plzeňském kraji.

Celkem zásobuje přes 220 tisíc obyvatel, ale také významný průmysl a ostatní odběratele. K tomu využívá celkem 25 úpraven vody, více než 1 300 km vodovodní sítě a 39 000 přípojek. Na trubním vedení je ročně opraveno přes 1200 poruch. Součástí distribučního systému je 52 čerpacích stanic a 84 vodojemů.2013 :

Počet přípojek 39 416

Délka vodovodní sítě 1 349 km

Objem vyrobené vody 14 153 000 m3
Počet úpraven vody 25

Výrobní kapacita 142300 m3/den

Počet vodojemů 84

Počet čerpacích stanic 52


Odpadní voda

VODÁRNA PLZEŇ a.s. odvádí odpadní vodu od cca 200 tis. obyvatel Plzně a dalších 25 obcí a měst bývalých okresů Plzeň – sever, Plzeň – jih a Rokycany. Kanalizační síť přesáhla délku 850 km stok, na které se nachází více než 29 000 kanalizačních přípojek o délce 200 km a 83 čerpacích stanic odpadních vod.Ročně je opraveno přibližně 200 lokálních poruch na kanalizační síti a vyčištěno přibližně 30% délky provozované sítě.2013 :

Počet přípojek 28 617

Délka kanalizační sítě 876 km

Objem vyčištěné odpadní vody 23 546 000 m3

Počet ČOV 24
Fakturovaný objem 15 686 000 m3
Kapacita hlavní ČOV 65 500 m3/den

Počet čerpacích stanic 83Činnost SVAS
Jedná se o výrobu a distribuci pitné vody, odkanalizování a čistění odpadních vod. Nicméně jsou tam samozřejmě i další: činnost laboratoří pitných a odpadních vod, projekce, stavební činnost či lesní hospodářství, což je třeba správa lesa vysázeného v oblasti kolem Mělnické Vrutice a Řepínského dolu, kde je naše nejvýznamnější jímací území.

ISO
Společnost splňuje podmínky a kritéria podle specifikace ČSN EN ISO 14001:2005 - environmentální management, ČSN EN ISO 9001:2009 – management jakosti a ČSN OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kvalita vody
Okolo 80% pitné vody dodávané Středočeskými vodárnami (SVAS) pochází z vysoce kvalitních podzemních zdrojů a zbývajících 20% je povrchová voda z vodárenské nádrže Klíčava.
Jímaná podzemní voda není nikterak upravována, pouze je hygienicky zabezpečena plynným chlórem. Tato podzemní voda, kterou naše společnost dodává v Kladenském a Mělnickém regionu, má i přes vyšší tvrdost obecně velmi dobrou kvalitu a výbornou chuť.
Kvalita dodávané pitné vody Středočeskými vodárnami je kontrolována v souladu s platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality.
 
Včasné informace pro zákazníky 
Registrovaní zákazníci využívají velmi užitečnou službu SMS Info, prostřednictvím které mohou získat informace o aktuálním přerušení dodávky vody či plánované odstávce. A novinkou je zobrazování provozních událostí na Google mapě s informacemi o vzniku, předpokládané délce a době odstranění havárií.
 
Ekologie
Pro SVAS ekologie není jen prázdným pojmem. V návaznosti na schválený plán odpadového hospodářství jsou na všech větších a středních objektech umístěny kontejnery na separaci a recyklaci odpadů. Tento systém je stále rozšiřován a zdokonalován. Standardně funguje příjem odpadů cizích původců (restaurace, domácnosti bez kanalizace) na ČOV Kladno – Vrapice, Kralupy a Mělník, který umožňuje na čistírnách likvidovat odpady, které by jinak zatěžovaly životní prostředí skládkováním nebo neodbornou likvidací. 
Ekologicky se společnost snaží chovat i ke svým zákazníkům. Šetří třeba naše lesy, když faktury rozesílá e-mailem v PDF formě. A zákazník si je může uchovat či vytisknout podle své potřeby. Placení faktur může probíhat hotově, trvalým příkazem bankovním či přes SIPO, ale také na terminálech Sazky. Jsou všude, na poštách, v obchodních centrech, na benzinkách. A  poplatek činí pouhých patnáct korun bez ohledu na to, na kolik je faktura vystavena.
 
Středočeské vodárny nezapomínají ani na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. Uvědomují si svoji sociální odpovědnost a snaží se podporovat akce ve svém regionu.

Významným projektem jsou MINIGRANTY. V jejich rámci zaměstnanci společnosti doporučují Nadačnímu fondu Veolia, kterým sdružením, spolkům a neziskovým organizacím chtějí ve svém regionu pomoci. Např. v roce 2013 byly podpořeny projekty zaměstnanců SVAS v celkové výši 200 tisíc Kč. Slavnostního předávání MINIGRANTŮ se každoročně účastní zástupci těch organizací, jimž je finanční pomoc určená, spolu se zaměstnanci, kteří se o získání MINIGRANTu zasloužili.

Zaměstnanci vodárny pomáhají také v rámci Firemního dobrovolnictví ve svém regionu. Dobrovolnická činnost v místě pomáhá nejen rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi vodárnou a místními neziskovými organizacemi, ale napomáhá i k rozšíření povědomí, že vodárny nejsou jenom společností, která se zabývá pouze svojí základní činností, tedy vodou ve všech podobách. Zaměstnanci vodárny se každoročně aktivně zapojují do pomocných prací při úpravě místních toků, udržovacích prací na objektech chráněných dílen nebo obnově dětských hřišť. V neposlední řadě Středočeské vodárny podporují spolupráci s neziskovými organizacemi provozujícími chráněné dílny, bydlení či chráněné kavárny.

Výstavba hřišť na pétanque. Tato hra je po více než sto padesát let společenskou hrou původem z Francie. Nadační fond Veolia nechce zapomínat na naše starší spoluobčany, kteří mají zájem ve volném čase např. sportovat nebo se jinak aktivně realizovat, a proto přichází s projektem výstavby pétanquových hřišť. Cílem projektu je podpora aktivního života zejména seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití obyvatel města. Hřiště jsou zatím v Kladně u domu seniorů, ve Slaném a v Kralupech nad Vltavou.

Stromy pro život. Společnost se snaží o lepší začlenění vodohospodářských zařízení do okolní krajiny. Například v okolí čistíren vysazují pracovníci SVAS stromy a keře.
Biodiverzita. Cílem je zvýšení druhové rozmanitosti (biodiverzity). Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vytipuje SVAS objekty, kde lze vytvářet podmínky pro potřeby volně žijících živočichů. Jde o umělá jezírka, úkryty pro zvířata, ptačí budky i hmyzí domečky. 

Průzkum spokojenosti v roce 2013
Průzkum ukázal, že celkově je se službami, které nabízejí SVAS spokojeno 91 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 88 %. Závěry průzkumu vodárna zohlední při dalším směřování zákaznické komunikace a v celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

Průzkum potvrdil spokojenost s profesionalitou zaměstnanců
Spokojenost s profesionálním přístupem zaměstnanců SVAS vyjádřilo 97% respondentů. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce 100 %. Agentura IBRS provádějící výzkum zde zaznamenala nárůst spokojenosti u segmentu indiv. zákazníků +2 % a bytových družstev +4 %.

Spokojenost s plynulostí dodávky vody je na 99 %
V rámci průzkumu měli zákazníci možnost vyjádřit se k plynulosti dodávek vody. Plných 99 % respondentů je s plynulostí dodávky vody spokojeno.

Pití vody z vodovodu podporuje kvalitní pitná voda
Zákazníci vyjádřili svou spokojenost i s kvalitou dodávané pitné vody 91%. S tím souvisí i pití vody z vodovodu. Již 86 % dotázaných zákazníků používá vodu z kohoutku na pití, což představuje v porovnání s rokem 2006 nárůst o 32%. Tyto výsledky odpovídají projektům na podporu pití vody z vodovodu. Nejúspěšnějším projektem je Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací. Do projektu se za 4 roky zapojilo v regionu provozovaném SVAS na 34 zařízení. Seznam zařízení mohou zájemci najít na webu www.kohoutkova.cz.

Roste důraz na moderní způsoby komunikace
SVAS provozuje v rámci svého působení 2 zákaznická centra na Kladně a v Mělníce a 1 kontaktní místo ve Slaném, kde si zákazníci mohou osobně vyřídit své požadavky. Spokojenost s vyřízením požadavku na zákaznickém centru vyjádřilo 97 % respondentů, kteří v roce 2013 navštívili jedno z center společnosti. Zákazníci se mohou na společnost obrátit i prostřednictvím zákaznické linky. Spokojenost s vyřízením svého požadavku po telefonu vyjádřilo 85 % dotázaných. Zákazníci měli možnost se vyjádřit k množství a kvalitě informací, které se jim dostává. Největší spokojenost s dostatkem informací o službách a produktech vyjádřili zástupci bytových družstev 84 %. Způsob poskytování informací se liší podle segmentů. Firmy a bytová družstva preferují jako způsob poskytování informací internet v 66 % a 22 %, bytová družstva častěji také zákaznickou linku v 52 %. U domácností jsou nejvyšší preference u brožur a letáků, a to 44 %. Brožury a letáky více preferují starší respondenti, naopak mladší více preferují elektronickou formu komunikace (internet, e-mail, SMS).

Telefonický průzkum spokojenosti, který pro společnost Středočeské vodárny provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. se uskutečnil v září a říjnu 2013. Výzkumu se zúčastnilo 400 respondentů z Mělnicka, Kladenska a Slánska z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Kontakt
VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň
Fax : +420 377 413 555
E-mail: mail@vodarna.cz
IČ : 25 20 56 25
DIČ : CZ26 20 56 25

Úřední hodiny: Po, St 8-17, Út, Čt 8-16, Pá 8-14

Zákaznická linka: 377 413 222 (v úředních hodinách)
Call centrum: 840 140 140 - 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

www.vodarna.cz

10. 12. 2013
Doporučujeme:

Světový den vody se blíží!

22. březen je již více než 20 let označován jako Světový den vody. Řada vodárenských společností tedy využívá tohoto dne k uspořádání zajímavých akcí pro široku veřejnost. Pojďme se podívat, z čeho můžeme letos vybírat. Akce se konají nejen 22.3., ale také v následujících týdnech.

více »

APROVAK ČR přivítal nové členy

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) sdružuje v tuto chvíli devět českých a moravských provozních společností. Nově mezi členy asociace patří Středočeské vodárny, Vodárna Plzeň a 1. SčV.

více »