Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Windhoek má nouzi o vodu, ale o nápady rozhodně ne

Ve městě Windhoek záleží na každé kapce vody. To je také mottem podniku WINGOC, který provozuje jedno z mála zařízení na světě, jež z odpadních vod vyrábí vodu pitnou.

Lidé ve Windhoeku jsou už dlouho zvyklí na recyklovanou vodu, jelikož si uvědomují, jak omezené jsou místní zdroje.

Windhoek, nacházející se uprostřed Namibie, jedné z nejvyprahlejších zemí v Africe, se neustále potýká s hrozbou nedostatku vody. V tomto hlavním městě Namibie, v němž žije 250 000 obyvatel, záleží na každé její kapce. V roce 1968 zde proto vybudovali zařízení na recyklaci odpadních vod Goreangab. Windhoek se tak stal prvním městem na světě, jež produkuje pitnou vodu přímo z odpadních vod. Toto jedinečné řešení představuje dodatečný zdroj vody pro místní obyvatele již 30 let.

Kvůli silnému demografickému růstu v 90. letech potřeboval nicméně Windhoek svou infrastrukturu zmodernizovat. V roce 2001 proto město uzavřelo smlouvu o provozu a údržbě s konsorciem WINGOC (Windhoek Goreangab Operating Company) složeným ze společností Veolia, Berlinwasser International a WABAG. Cílem bylo efektivnější zpracovávání vody a zvýšení výrobní kapacity zařízení Goreangab. Od uvedení do provozu v roce 2002 nyní toto nové zařízení pokrývá 35 % spotřeby pitné vody ve městě i předměstích. Denně tak dodává vodu téměř 300 000 lidem, což odpovídá objemu 21 000 m3. Tato voda, pocházející z přehrady Goreangab a čistírny Gammans, prochází komplexním procesem čištění. Konsorcium WINGOC zde použilo tzv. multibariérový přístup. Jedná se špičkový systém sestávající z několika kroků, během nichž je voda postupně zbavena všech nečistot a kontaminantů. Tento postup zpracování je společně s důkladným biomonitoringem zárukou vysoce kvalitní pitné vody bez zdravotních rizik.

Nejenže recyklace odpadních vod zvyšuje množství dostupné pitné vody, ale má i dva další pozitivní dopady na životní prostředí: zamezuje čerpání přírodních zdrojů a také vypouštění nečistot do přírody.

Obyvatelé Windhoeku si uvědomují, jak omezené jsou vodní zdroje v jejich zemi, a zřejmě si vzali k srdci slova, jež pronesl průkopník opětovného využití odpadních vod Lucas van Vuuren: „Voda by neměla být souzena podle své minulosti, nýbrž podle své kvality.“ Už dávno totiž přijali fakt, že část vody, kterou používají, prošla recyklací. A jsou na to dokonce pyšní! Jen málo zařízení na světě vyrábí pitnou vodu z odpadních vod. Jedno z nich funguje v Singapuru a další zahájilo provoz v roce 2014 v americkém Texasu. A to je jen začátek. Goreangab v Namibii je nejstarším a největším zařízením svého druhu na světě. Stal se z něj mezinárodní etalon a model pro inovativní udržitelné využívání vody. Je zároveň příkladem úspěšného partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Windhoek možná nemá dostatek vody, ale nápady mu rozhodně nechybí!

redakce, 18. 4. 2017
Doporučujeme:

Albuquerque: Nutnost zapojení soukromého sektoru k dosažení dostupnosti vody a sanitace je evidentní

Catarina de Albuquerqueová je bývalá zvláštní zpravodajka OSN a jako svou klíčovou oblast vždy měla boj za rovný přístup k vodě na celé Zemi. Součástí jejích deklarací byl vždy požadavek na uznání přístupu k vodě jako základního lidského práva. I při této činnosti ovšem podporuje soukromý sektor jako zřejmý prostředek k rychlému a efektivnímu zajištění co nejširšího přístupu k vodě.

více »

Pro média

Máte zájem o vyjádření představitelů asociace? Po kliknutí se zobrazí přehled kontaků, včetně tiskových mluvčí našich členů.

více »

EK představila program na podporu cirkulární ekonomiky

Evropská komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se kruhové ekonomiky, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k efektivnějšímu hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

Tento přechod bude v příštích dvou letech finančně podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů, částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování výzkumu a inovací), částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.


více »

Předseda vlády se zúčastnil klimatického summitu v Paříži

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 30. listopadu 2015 zúčastnil setkání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo v Paříži na úvod konference o změnách klimatu. Hlavním tématem summitu byla problematika ochrany klimatu, aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu.

více »

APROVAK v České republice

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR vznikla v červnu 2012. Jedná se o jedinou asociaci s cíleným zaměřením na problematiku provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

více »

COP21: A. Frérot a dalších 78 představitelů společností prosazují přechod k nízkouhlíkové ekonomice

Jen několik dní před zahájením pařížské konference o klimatu COP 21 se z podnětu Světového ekonomického fóra sešli nejvyšší představitelé 78 významných nadnárodních společností, jejichž tržby dohromady dosahují 1,8 bln. eur, a vyzvali světové vůdce k ambiciózní dohodě o klimatu.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Dceřinná společnost Nova Veolia zajišťuje digitální služby pro vodárenství i energetiku

Prostřednictvím specializovaných firem Nova Veolia vyvíjí inovační digitálně orientované služby, které staví na rozsáhlých znalostech a zkušenostech mateřské společnosti. Služby jsou určené zájemcům ze státního i soukromého sektoru, jež působí nejen v oblasti vodního hospodářství, podporují růst a doplňují zavedené vodohospodářské služby.

více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »