Rewrite letters from the image.
 
 
Poslání AquaFedu

Fungovat jako komunikační kanál mezi soukromými poskytovateli vodovodních a kanalizačních služeb a mezinárodními klíčovými stakeholdery.

AquaFed je oborovým reprezentantem, který komunikuje s:

 • OSN
 • Světovou bankou a dalšími mezinárodními finančními institucemi
 • evropskými institucemi
 • hlavními nevládními organizacemi
 • mezivládními a mezinárodními konferencemiPřispívat k vyřešení světových problémů v oblasti vodovodů a kanalizací tím a sdílet zkušenosti jednotlivých soukromých provozovatelů.

AquaFed se účastní mezinárodních diskuzí zaměřených na problémy spojené s vodou. Konstruktivně podporuje a nabízí zkušenosti, čímž napomáhá ve zdolávání těchto mezinárodních výzev.
AquaFed se zaměřuje na aktuální problémy a využívá přitom výhod, které mají jeho členové v oblasti:

 • praktických zkušeností a již nabytých znalostí
 • know-how a technologií
 • schopností inovovatPodporovat v očích představitelů státních orgánů a institucí správnost volby soukromého partnera pro management vodovodů a kanalizací.
Celosvětový vliv soukromých provozovatelů je často přeceňován. Na druhou stranu podíl soukromého sektoru na stavu veřejného zdraví a dlouhodobě udržitelném rozvoji je v mezinárodním kontextu hodně podceňován.
AquaFed pracuje na tom, aby tento nesoulad byl napraven, a to:

 • vypracováním společných stanovisek a hlavních myšlenek
 • podporováním dobrých výsledků a výkonnosti oboru vodovodu a kanalizací
 • přispěním k dlouhodobě udržitelnému rozvoji prostřednictvím členů AquaFedu a účastí na projektu OSN – Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals)